Nieuwe voorrangsregels voor Amsterdammers en beperkingen voor verhuurders

29.05.19
Nieuwe voorrangsregels voor Amsterdammers en beperkingen voor verhuurders
Strengere regels voor kamerverhuur en toeristische verhuur, én voorrang voor onderwijs- en zorgpersoneel en jongeren. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen die het college vanaf 2020 wil doorvoeren in de huisvestingsverordening. Met de nieuwe maatregelen wil het college de leefbaarheid in wijken bevorderen, huurders beschermen en verdere prijsopdrijving door woningopkoop voor verhuur ('buy-to-let') beperken.
Een overzicht van de plannen:
 
Voorrang voor onderwijs- en zorgpersoneel
Mensen die in Amsterdam minimaal 20 uur per week werken in de zorgsector of het onderwijs, krijgen voorrang op bepaalde woningen. Dit kunnen zowel sociale als middeldure huurwoningen zijn.
 
Voorrang voor jongeren
Jongeren met binding aan Amsterdam krijgen met voorrang toegang tot  jongerenhuurwoningen. Binding: de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken in de gemeente hebben gewoond. De volgorde wordt verder zoals gebruikelijk bepaald door de lengte van de inschrijfduur bij Woningnet.
 
Dezelfde regels voor woningen en woonboten
De regels uit de Huisvestingsverordening gelden vanaf 2020 óók voor woonboten. Dit zijn onder andere regels voor kamerverhuur, vakantieverhuur en Bed & Breakfast.
 
Voorrangsregels voor middensegment
Er komen voorrangsregels voor het gereguleerde middensegment. Woningen die tenminste 61 m2 groot zijn en drie kamers of meer hebben, worden met voorrang toegewezen aan gezinnen.
Voor goedkopere middeldure huurwoningen (2019: huurprijs tot € 876,55) komen eerst mensen met een lager middeninkomen in aanmerking, en daarna de overige middeninkomens (2019: huishoudinkomen tot € 49.065).
 
Woningzoekenden die een sociale huurwoning in de woningmarktregio achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing. Als het gaat om middeldure huurwoningen voor gezinnen en/of voor huishoudens met een lager middeninkomen, krijgen doorstromers voorrang als ze aan de passendheidseisen voor die woningen voldoen.
 
Maximum aan Bed & Breakfasts
Voor de exploitatie van een B&B is een nieuwe vergunning nodig. Per wijk komt er een quotum. Als er meer aanvragen zijn dan het quotum, wordt er geloot. Voor bestaande B&B-houders die worden uitgeloot geldt een overgangsregeling van twee jaar volgens de oude regels. Een B&B-vergunning geldt voor maximaal vijf jaar en wordt daarna, als het quotum in de wijk is bereikt, opnieuw verloot. Om te voorkomen dat één eigenaar meer dan een B&B exploiteert, geldt vanaf 2020 dat vergunningen alleen worden verstrekt aan de eigenaar die er zelf woont. Daarnaast mag, naast het bestaande maximum van 40 procent van de woning, maximaal 61 vierkante meter verhuurd worden.
 
Kamerverhuur
Het college wil de nadelen van verkamering tegengaan. Er komt per wijk én per gebouw een maximum aan te verlenen vergunningen. Deze vergunningen zijn tijdelijk. De vergunning vervalt voor een adres wanneer er gedurende drie maanden minder dan drie bewoners staan ingeschreven op het adres waarvoor de vergunning is afgegeven. Er mag één persoon per kamer wonen en iedere huurder krijgt een eigen en individueel huurcontract. Dit zorgt ervoor dat huurders meer rechtsbescherming hebben en een te hoge huur kunnen aanvechten bij de Huurcommissie.
 
'Hospitaverhuur'
Er mag maximaal één huishouden inwonen bij de verhuurder en de verhuur mag pas ingaan als de verhuurder er zelf twee jaar heeft gewoond. Voor mantelzorgers en familieleden geldt deze laatste voorwaarde niet.
 
Vakantieverhuur
Amsterdam overweegt in bepaalde wijken vakantieverhuur geheel te verbieden. Deze mogelijkheid wordt opgenomen in de nieuwe verordening. Sinds eind 2017 geldt een meldplicht vakantieverhuur; de verhuurtermijn is sinds dit jaar verkort van 60 naar 30 dagen.

De voorstellen tot wijziging van de huisvestingsverordening liggen vanaf 1 juni tot 13 juli ter inspraak (zie HIER). De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde wijzigingen aan het eind van dit jaar en besluit of de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS