De Vernieuwde Stad verlegt lobby naar volgend kabinet

13.03.20
De Vernieuwde Stad verlegt lobby naar volgend kabinet
De Vernieuwde Stad, een platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties, richt zich met een manifest op de 'politiek van morgen'  om de juiste condities te creëren voor 'toekomstbestendige steden'. DVS hoopt dat haar aanbevelingen een plek krijgen in de programma's van de politieke partijen voor de volgende verkiezingen, en uiteindelijk in het volgende regeerakkoord.
 
Het platform wijst op de grote vraagstukken waar in het bijzonder steden mee worstelen, zoals het woningtekort, het gebrek aan aanbod voor middeninkomens en de complexe en kostbare verduurzamingsopgave. Daarbij zijn steden verzamelpunten van kwetsbare groepen en is er sprake van problemen rond overlast en veiligheid. DVS: "Dat vraagt om een robuuste, meerjarige en integrale gebiedsontwikkeling in die gebieden waar de nood het hoogst is en een verlaging van de netto belastingdruk voor corporaties om de aanpak mogelijk te maken."
 
Het platform pleit voor meer rijksregie bij het vaststellen van woningbouwlocaties, het wegnemen van belemmeringen voor corporaties om middensegmentwoningen te bouwen, het opstellen van een landelijk kader om tempo te kunnen maken met de energietransitie en het inzetten van de huidige heffingen die corporaties betalen voor investeringen in woningbouw en verduurzaming. 
Wat betreft de leefbaarheid in wijken pleit DVS voor het afremmen van de extramuralisering, een beter preventiebeleid door de inzet van zorg en welzijn te faciliteren en de inzet op langjarige, integrale en gebiedsgerichte aanpak van probleemwijken.

DVS heeft zijn oproep samengevat in zeven aanbevelingen:
  1. Neem als rijksoverheid regie, ontwikkel een sterk centraal Ruimtelijk Ordeningsbeleid en dwing het voorhanden komen van bouwlocaties af.
  2. Neem belemmeringen weg voor corporaties om in het middensegment (€ 737-950) actief te zijn door de markttoets en marktverkenning af te schaffen.
  3. Neem als overheid regie, stimuleer en faciliteer gemeenten om tempo te maken in de energietransitie en zorg voor een landelijk kader om aansluiting op warmtenetten eenvoudiger te maken.
  4. Zorg voor substantiële aftrek van de verhuurdersheffing en andere fiscaliteiten om investeringen in verduurzaming en de energietransitie mogelijk te maken; plus een landelijk akkoord en taskforce rond duurzaamheid.
  5. Zorg dat rond zorg en welzijn meer ruimte komt voor medewerkers die zich met preventie bezig houden en rem de extramuralisering af.
  6. Zet in op langjarige, integrale en gebiedsgerichte aanpak in probleemwijken en bestrijdt de ondermijnende criminaliteit.
  7. Herwaardeer het wonen en de rol van corporaties daarbij door de netto belastingdruk te verlagen voor investeringen in gebieden met omvangrijke en complexe opgaven.
 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.