Amsterdams short stay beleid gaat op de schop

22.12.2011

Amsterdams short stay beleid gaat op de schop

Het college van B&W wil het short stay beleid verbeteren door minder regels op te leggen en short stay verhuurders beter te ondersteunen. Onder andere de huidige quotum-regeling per stadsdeel verdwijnt.  De beleidsaanpassingen volgen op een evaluatie door Onderzoeksbureau Regioplan. Daaruit blijkt dat het beleid onvoldoende bijdraagt aan de doelen en dat de slagkracht beter kan. Het college volgt adviezen uit de evaluatie op.

Short stay is de verhuur van vrije sectorwoningen (boven 142 huurpunten) voor perioden korter dan zes maanden en langer dan een week. Vooral mensen die tijdelijk in Amsterdam werken, maken gebruik van short stay. Daarnaast blijkt er een toenemende behoefte aan kort toeristisch verblijf in een woonachtige omgeving. Betaald verblijf van periodes korter dan één week mag alleen in een hotel of een bed & breakfast. 

Het short stay beleid is erop gericht om voldoende woningen te bieden aan (voornamelijk buitenlandse) werknemers en Amsterdam aantrekkelijk te houden als vestigingslocatie voor bedrijven. Voor short stay verhuur is een vergunning nodig, maar verhuurders van vrije sector huurwoningen krijgen meer vrijheid hun woningen voor short stay te gaan verhuren. 

Tot dusver mocht officieel maximaal 5 procent van de geliberaliseerde huurwoningen in elk stadsdeel worden onttrokken ten behoeve van short stay; voor stadsdeel Centrum gold een afwijkend percentage van vijftien. Deze beperking verdwijnt, maar de gemeente stelt wel dat "het verblijf van short stayers in de stad niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en van het aanbod van goedkope huurwoningen."  Stadsdelen kunnen dus nog wel een quotum instellen. 
Ook mogen personen die samen geen huishouden vormen, straks ook in shortstay verblijven, met een maximum van vier personen. Collega’s kunnen zo een woning delen.

Handhaving

Betere informatie over vergunde woningen moet vraag en aanbod beter bij elkaar brengen. Het college is voorstander van een keurmerk om legale aanbieders te ondersteunen. 
Het college wil streng toezien op illegale aanbieders, overlast en excessen. Overlastgevers kunnen hun vergunning verliezen. Regioplan schat dat er ongeveer 2000 illegale short stay verhuurders actief zijn. Het college wil beter kunnen ingrijpen op excessen en overlast, mede door samenwerking met de dienst Belastingen en het Kadaster.

Het aanbod neemt overigens ook toe door nieuwbouw. Er zijn momenteel enkele short stay complexen en extended stay hotels in aanbouw. De gemeente moedigt dergelijke ontwikkelingen aan: "Zo verkleint de achterstand met steden als New York, Madrid en Parijs waar extended stay hotels al gemeengoed zijn."

Bron
Gemeente Amsterdam