Collegeakkoord: alleen nog streefcijfers voor studenten- en jongerenhuisvesting

27.04.10

Collegeakkoord: alleen nog streefcijfers voor studenten- en jongerenhuisvesting

Dinsdagochtend 27 april  hebben de PvdA, de VVD en GroenLinks hun programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ bekend gemaakt. De partijen geven in het akkoord prioriteit aan onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. De nieuwe coalitie wil de komende vier jaar € 210 miljoen bezuinigen, waarvan tweederde de eerste twee jaar. Er wordt vooral bezuinigd op het ambtelijke apparaat. 

De nieuwe coalitie heeft toch nog ruimte gevonden om extra te investeren in onderwijs, bestrijding van armoede en P+R plaatsen. Een nieuw investeringsfonds wordt gevoed met 200 miljoen euro uit de opbrengst van verkoop van Nuon (een groter deel gaat naar Noord/Zuid-lijn). Het fonds gaat investeren in stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid, economische structuurversterking, duurzaamheid en innovatie.

Wonen

Het college handhaaft de 30 procent norm sociale woningen bij nieuwbouwproductie, met uitzondering van kleinschalige projecten. Wat betreft de productie worden er geen streefcijfers genoemd, met uitzondering voor woningen voor studenten (9000 stuks) en jongeren (2500). Maar er staat direct al bij dat dit zeer ambitieuze aantallen zijn. Dit te meer daar het Vereveningsfonds 360 miljoen in de min staat en de gemeente extra geld wil ophalen bij de partij die deze doelgroepwoningen moet gaan bouwen: de corporaties. De gemeente wil daartoe onder andere hogere grondprijzen vragen bij sociale nieuwsbouw en een hogere afdracht beuren bij verkoop van corporatiewoningen. De gemeente heeft al 225 miljoen euro ingeboekt voor deze  'nieuwe afspraken' met corporaties.

Het bestaande beleid om het eigen woningbezit te bevorderen wordt voortgezet totdat een 35 procent aandeel is bereikt. Daartoe overweegt het nieuwe college particuliere eigenaren van sociale huurwoningen weer een extra quotum te verkopen woningen beschikbaar te stellen.

De financiering van de Wijksteunpunten Wonen en de Wijkaanpak lijkt ongemoeid te blijven en er komt onderzoek naar een overbruggingsfonds voor ouderen en zorgbehoevenden om voor hen zorg dicht bij huis mogelijk te maken.

Tenslotte wordt er een grootschalig isolatieprogramma aangekondigd en blijft de groene ambitie overeind om vanaf 2015 alleen nog maar klimaatneutrale woningen te bouwen.

De wethouders Gehrels, Ossel (PvdA) en Van Poelgeest (GroenLinks) zetten hun werk voort, maar de portefeuilles worden wel herverdeeld. Ossel wordt ook verantwoordelijk voor de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Daaronder valt beleid voor Wonen en Wijken, waaronder de besteding van ISV-, PMI- en GSB-gelden en Koers Nieuw West. Monumentenzorg gaat naar wethouder Gehrels. Van Poelgeest breidt zijn portefeuille uit met klimaat en energie. Nieuw zijn VVD-fractieleider Van der Burg en de topambtenaren Wiebes (VVD) en Andrée van Es (GroenLinks). Ze treden 19 mei aan.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.