Gemeente en corporaties geven elkaar financieel ruimte

17.12.10

Gemeente en corporaties geven elkaar financieel ruimte

Na maanden onderhandelen hebben gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de huurdersvereniging een pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de huidige collegeperiode tot en met 2014. Afspraken voor verkoop van corporatiewoningen lopen tot 2020. Amsterdam kan daardoor een opbrengst van 225 miljoen inboeken bij het Vereveningsfonds; de corporaties krijgen meer ruimte om woningen te verkopen.

Er wordt ingezet op een bouwproductie tussen de 24.000 en 36.000 woningen in de komende tien jaar, waarvan 30 procent bestaat uit sociale huurwoningen. Corporaties gaan extra investeren in energiebesparing. Het adagium van de ‘ongedeelde stad’ blijft het uitgangspunt.

Bouwen aan de Stad II - december 2010

De onderhandelaars van Bouwen aan de Stad II

Sinds de verzelfstandiging van de corporaties in 1994 (de “bruteringsoperatie”) maken gemeente en corporaties prestatieafspraken met elkaar. De huidige onderhandelingen zijn sterk beïnvloed door de financiële problemen bij beide partijen. De gemeente heeft een groot tekort bij het Vereveningsfonds waardoor de productie van bouwrijpe grond dreigt te stagneren; corporaties hebben vooral problemen met de cash flow.
De nieuwe afspraken verbeteren de balans van het Vereveningsfonds met 225 miljoen euro. Dat geld komt uit een aantal bronnen. Het verschil tussen sociale grondprijs en kostprijs wordt voortaan grosso modo bijgeplust uit het andere ruimtelijke fonds, het Stimuleringsfonds; bij de verkoop van elke sociale huurwoning vangt de gemeente voortaan 8500 euro (nu 5300); de aanleg van riolen bij nieuwbouwlocaties komt niet meer ten laste van het project maar wordt voortaan betaald uit de gemeentelijke rioolbelasting.
De verdienmogelijkheden van de corporaties nemen vooral toe door uitbreiding en verlenging van de verkoopmogelijkheden van sociale huurwoningen. De huidige quota-afspraken worden verlengd tot 2020 (met een uitloop tot 2027) en verhoogd met 5000 extra woningen. In totaal mogen er nu tot en met 2020 30.000 reguliere woningen en 5000 woningen via Koopgarant worden verkocht. Belangrijk voor de corporaties is dat de verkoopmogelijkheden in het populaire Centrum en Zuid (marktgebied 1) zijn verruimd, zolang het aantal sociale huurwoningen niet zakt onder de 47.000 woningen. Dat aantal is gebaseerd op 30 procent van de totale woningvoorraad per 1/1/2010. Procedures voor verkoop worden bovendien sterk vereenvoudigd; er worden aan de te verkopen woningen geen aanvullende eisen meer gesteld die uitgaan boven de wettelijke. De invloed van stadsdelen op het verkoopproces wordt een stuk kleiner.
Corporaties kunnen bovendien een bijdrage verwachten vanuit het Stimuleringsfonds voor energiebesparende maatregelen.

Doelgroepen

Het gedetailleerde akkoord bevat zoals gebruikelijk een aantal afspraken dan wel voornemens ten behoeve van doelgroepen. Per jaar worden 250 grote gezinnen die te krap wonen ‘geholpen om hun woonsituatie te verbeteren’. “Daarnaast is de ambitie uitgesproken voor 9000 studenten en 2500 jongeren huisvesting te realiseren.” Daartoe worden onder andere meer woningen gelabeld voor deze doelgroep en wordt de voorrangsregeling voor jongeren ook gekoppeld aan een soort ‘campuscontract’.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt rond de wijkaanpak, gebouwd parkeren, energiebesparende maatregelen (uitgedrukt in labelstappen), woningen voor middeninkomens, maatschappelijke opvang en GGZ. De aanbiedingsafspraken sluiten aan bij de nieuwe Europese regelgeving. De al bestaande afspraken voor leegstand en tijdelijke verhuur zijn aangescherpt.

De partijen spreken nadrukkelijk over een “onderhandelaarsakkoord”. De diverse achterbannen moeten zich er nog over uitspreken. Het akkoord wordt op 12 januari voorgelegd aan de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat en op 16 februari aan de Gemeenteraad. [FvdM]

Zie hier het volledige conceptakkoord.
In het volgende nummer van NUL20 (27 januari) wordt uitgebreider ingegaan op de details van het akkoord

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.