Overslaan en naar de inhoud gaan

'Gewenste tempo nieuwbouw sociale huur wordt nog niet gehaald'

Image

Het bouwtempo van sociale huurwoningen loopt wel op, maar blijft achter bij de ambities. Dat constateert de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties in een rapportage waarin het terugblikt op de twee jaar van zijn bestaan. De taakgroep leidt haar conclusie af uit de investeringsplannen van corporaties waarvoor ze een korting van de verhuurdersheffing (de RVVN-regeling) hebben aangevraagd.

Van 2017 tot en met het derde kwartaal van 2022 werden bijna 40.000 nieuwe sociale huurwoningen met deze korting opgeleverd. Er is wel duidelijk sprake van groei. Zo hebben de corporaties in 2021 17.168 woningen opgeleverd. Daarvan was 65 procent beschikbaar voor de laagste inkomensgroepen (huur tot eerste aftoppingsgrens). Maar de gesignaleerde toename is niet voldoende om snel naar 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar te gaan en 150.000 in totaal in 2025 te halen. Dit zijn de streefcijfers die het ministerie, Aedes en VNG in 2020 hebben afgesproken.

Aan planvorming is geen gebrek. Voor zo'n 110.000 woningen zijn concrete investerings- en bouwplannen ingediend bij de Rijksdienst RVO. Daarvoor zouden meestal al vergunningen zijn aangevraagd en locaties in beeld zijn. Ze zijn 'kansrijk om snel te realiseren", aldus de taakgroep. En minister De Jonge tekent ook aan de lopende band nationale en regionale prestatieafspraken en woondeals.

Maar in welke mate al die plannen tot tijdige woningbouw leiden, moet nog blijken. Zo constateert de taskforce dat het lastig blijft voldoende grondposities te verwerven voor sociale woningbouw. Lokale en regionale overheden zouden meer hun tanden moeten laten zien: ze beschikken over het instrumentarium om grondposities te verwerven of sociale woningbouw ‘af te dwingen’, aldus de taskforce. De marktomstandigheden zijn ondertussen verslechterd. Dit raakt ook de bouw van corporatiewoningen, die vaak onderdeel zijn van gemengde projecten. Wat de Taskforce betreft moet alles op alles worden gezet om de nieuwbouw niet opnieuw te laten stagneren of krimpen.

De taskforce onder leiding van voorzitter Stef Depla heeft tot eind mei 2022 62 interventies uitgevoerd in 35 gemeenten en regio's en 95 mogelijke versnellingsopgaven geïdentificeerd.