Huurdersorganisaties en corporaties onthutst over regeerakkoord

30.10.12
Huurdersorganisaties en corporaties onthutst over regeerakkoord

Woningcorporaties en organisaties van huurders zijn zwaar teleurgesteld over het regeerakkoord. De woningmarkt gaat niet beter functioneren, zo vrezen zij. Voor de huursector dreigt een investeringsstop. Terwijl de huurders financieel worden uitgekleed.

"De corporaties zijn er de afgelopen tijd onvoldoende in geslaagd hun rol duidelijk te maken. Nu worden we afgerekend op ons slechte imago," zo zegt een woordvoerder van Stadgenoot. De onzekerheid over de precieze uitleg van het regeerakkoord is groot. "Mogen we straks geen koopwoningen meer realiseren? Is de aanbieding van woningen voor de vrije sector uitgesloten? We moeten de uitwerking afwachten, maar bij een strikte uitleg van de woorden in het Regeerakkoord lijkt de ruimte daarvoor heel gering."
Stadgenoot ziet wel positieve elementen in het kabinetsvoorstel. Het scheefwonen wordt aangepakt. En het puntenstelsel ondergaat een vereenvoudiging. Voortaan is de WOZ-waarde leidend. Maar de vrees is groot dat de sector in de toekomst niet over voldoende middelen beschikt om te kunnen investeren in nieuwbouw, woningverbetering of leefbaarheid. "Met de bouw van koopwoningen verdienen we geld om nieuwe investeringen te doen. Als dat niet meer is toegestaan en we ook nog eens een omvangrijke heffing moeten betalen, dan komen onze investeringen tot stilstand. Dan hebben we geen geld mee voor verbetering van de leefbaarheid in de wijken. En houden onze investeringen in de woningvoorraad op."

Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, is 'ziek' van het regeerakkoord. Ook hij vreest een investeringsstop. "De corporaties krijgen een gigantische heffing opgelegd. Die groeit door het regeerakkoord van 800 miljoen euro naar 1,3 miljard euro in 2014 en stijgt door naar 2,0 miljard in 2017. We kunnen daar in 2014 nog geen kwart van terugverdienen. Dat betekent dat er geen geld meer beschikbaar is voor investeringen. En dan hebben we het echt niet alleen over nieuwbouw. Dan is er ook geen geld meer voor regulier onderhoud." Terwijl het kabinet, zo staat elders in het regeerakkoord, graag een 'green deal' wil sluiten met de corporaties over woningisolatie en energiebesparing. "Waar moeten we dat van betalen? Dat gaat niet."

Ronald Paping, directeur van de Woonbond, heeft evenmin een goed woord over voor de plannen van het kabinet Rutte-Asscher. Hij mist het evenwicht. "Huurders moeten fors meer huur betalen. Zij worden zwaar getroffen in hun portemonnee, maar dat leidt niet tot de voor de woningmarkt zo noodzakelijke investeringen." Paping hoopt dat de politiek nog bij zinnen komt. "In Wonen 4.0 hebben we verdere marktwerking op de huurmarkt nadrukkelijk gekoppeld aan de stapsgewijze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, extra investeringen om woningtekorten op te heffen en een robuuste woontoeslag. Een plan met een groot draagvlak, maar het nieuwe kabinet heeft daar uiteindelijk niet voor gekozen."

Ook de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft met grote zorg kennis genomen van het regeerakkoord. Zij vreest dat voor de gewone Amsterdammer wonen in Amsterdam in de toekomst onbetaalbaar wordt. De huurprijzen gaan enorm stijgen, omdat zij gekoppeld gaan worden aan de grillen van de markt: niet de kwaliteit, maar de WOZ-waarde bepaalt de huurprijs. De huur van vrijkomende woningen in de gewilde delen van de stad gaan sky-high, lage inkomens kunnen alleen nog maar in de slechte randen van de stad terecht. De al zichtbare segregatie van de stad zal, zo vreest de HA, enorme proporties aannemen.

Verheugd is de vereniging over het duidelijk streven van het kabinet de aansturing van de corporaties weer in handen te geven van de gemeente. Van Harten heeft daar op zijn beurt twijfels over. "Sinds de verzelfstandiging hebben de Amsterdamse corporaties goed met de gemeente samengewerkt. Het kabinet kiest voor een breuk met die traditie. Wij vinden dat niet verstandig. Een gemeente dient altijd verschillende belangen. Het heeft ook een grondbedrijf. Straks worden corporaties nog verplicht bouwgrond af te nemen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.