"Steeds meer gemeenten willen af van voorrang statushouders"

26.10.2018
Image
De voorrang die statushouders krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen staat op de tocht. Dat meldt de Volkskrant na een rondgang bij 186 Nederlandse gemeenten. Vier gemeenten willen het beleid aanpassen, in 26 andere gemeenten hebben lokale fracties het onderwerp op de agenda gezet, waaronder Purmerend.
Gemeenten hebben een landelijke taakstelling om vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen binnen drie maanden een woning toe te wijzen. De aantallen worden bepaald naar rato van het aantal inwoners. In veel gemeenten vormen de statushouders een van de urgentiecategorieën in de lokale of regionale huisvestingsverordening.
 
Een wetswijziging van de vorige minister van Wonen, Stef Blok (VVD), maakt het sinds juli 2017 mogelijk dat gemeenten de voorrangsregeling voor statushouders schrappen. Maar de wettelijke taakstelling blijft bestaan. Zo hebben Alkmaar en Uitgeest vorig jaar de statushouders al als urgentiecategorie afgevoerd, maar wordt aan de wettelijke huisvestingsplicht voldaan door prestatieafspraken met woningcorporaties. Feitelijk verandert er dus niets. De provincie kan ingrijpen als een gemeente in gebreke blijft.
De gemeenten Medemblik, Stichtse Vecht en Westland zijn van plan het voorbeeld van Castricum te volgen. In andere gemeenten, zoals Purmerend, hebben (lokale) politieke partijen het onderwerp geagendeerd. "Het valt slecht uit te leggen dat statushouders voorrang krijgen terwijl er lange wachtlijsten voor een woning zijn", zegt Mark Raat van de Medemblikse VVD in De Volkskrant. 
De aanzwellende discussies over de voorrang van statushouders hebben dan ook alles te maken met de krapte op de sociale huurwoningmarkt. Daardoor lopen de wachttijden op.
 
Amsterdam heeft de afgelopen jaren grote aantallen woonunits bijgebouwd voor de huisvesting van statushouders. Zo worden in het Science Park binnenkort nog twee complexen met in totaal 500 units opgeleverd, Stek Oost (Stadgenoot) en Spark Village (Rochdale). Het gaat daarbij - in navolging van het succesvolle Startblok-project - steevast om gemengde huisvesting van statushouders en Nederlanders jongeren. De hoofdstad huisvest relatief veel jonge - alleenwonende - vluchtelingen.