Tweede woonservicewijk Amsterdam Zuidoost in de maak

27.10.10

Tweede woonservicewijk Amsterdam Zuidoost in de maak

Veertien partners waaronder zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en stadsdeel Zuidoost, hebben afgesproken dat zij er samen voor zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in Driemond, Nellestein en de K-buurt (samen: de Kplus). Dit gebeurde tijdens de ‘convenantondertekening woonservicewijk Kplus’ op donderdag 21 oktober.

De Kplus heeft al huisartsenposten en apotheken, er is een dorpshuis, een multifunctioneel zorgcentrum, schuldhulpverlening, opvang voor dak- en thuislozen en een informatiepunt Huiselijk Geweld. Wat nog mist is zorg op afroep, een wijkziekenboeg, een wijkrestaurant, meer onderlinge samenwerking, aanpak sociaal isolement onder ouderen, betere toegankelijkheid van de woonomgeving. Daar  gaan de convenantpartners de komende jaren aan werken.

Een woonservicewijk is een buurt voor iedereen, waar zorg- en welzijnsvoorzieningen dicht in de buurt zijn zodat bewoners, ook die met een zorgvraag, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft in totaal zeven gebieden aangewezen die zich tot woonservicewijk moeten ontwikkelen; wijken waarin het voorzieningenniveau voor alle bewoners net wat hoger is dan elders in het stadsdeel. De eerste woonservicewijk in Zuidoost is Holendrecht en in de komende bestuursperiode komen er nog twee woonservicewijken bij .

De samenwerkingspartners voor de Kplus zijn: Amsta, Arkin, Cordaan, GAZO, NSWAC, Platform Gehandicapten en Ouderen Amsterdam Zuidoost, Leger des Heils, Madi, De Key, Rochdale, Ymere, Dorpsraad Driemond en Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS