'Verregaande vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid'

12.06.14
college-onderhandelaars
'Verregaande vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid'

Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Alleen dan kan iedere Amsterdammer een betaalbaar huis vinden, zo hebben D66, VVD en SP vastgelegd in het donderdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord ' Amsterdam is van iedereen'. Om dat doel te bereiken moeten er fors meer woningen bijkomen in de stad; minimaal vijfhonderd sociale huurwoningen per jaar vooral voor ouderen. In totaal wil de gemeente de bouwproductie opvoeren naar vijfduizend woningen per jaar in 2018.

Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte biedt dit akkoord na twee weken van onderhandelen het beste wat ze konden bereiken. Amsterdam blijft een stad met veel sociale woningbouw. De sociale woningvoorraad mag niet zakken onder 187.000 woningen. Dat is evenveel als het aantal huishoudens onder de grens van 34.700 euro. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over een gematigde huurontwikkeling, zodat er voldoende woningen onder de huursubsidiegrens beschikbaar blijven. Het bijbouwen van sociale huurwoningen kan volgens de coalitiepartners zorgen voor doorstroming. Deze woningen worden in eerste instantie voor ouderen gebouwd. Naast extra sociale woningbouw, wordt ingezet op uitbreiding van het woningaanbod tussen 700 en 1000 euro.

De nieuwe coalitie wil niet alleen zaken doen met de bestaande corporaties. "We stellen Amsterdam ook open voor nieuwe of kleinere corporaties en partijen, die hier nog niet actief zijn," aldus het akkoord. Daarnaast staat de coalitie welwillend tegenover nieuwe vormen van samenwerking om sociale woningbouw te realiseren. Corporaties die erin slagen met minder overheadkosten huurders betere en meer duurzame woningen te bieden, kunnen met voorrang een beroep doen op het Amsterdamse Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook kunnen corporaties op steun rekenen van de gemeente bij de verdere verduurzaming van de woningvoorraad. De regelgeving wordt versoepeld. En er worden afspraken gemaakt met huurders over hun energierekening.

Corporaties mogen doorgaan met de verkoop van sociale huurwoningen. "Bij de verkoop van woningen uit de sociale woningvoorraad gaan we op buurtniveau aantallen vaststellen, waarbij in buurten met weinig sociale huurwoningen minder mag worden verkocht, dan in buurten met een percentueel hogere voorraad," aldus het akkoord. Precieze percentages worden niet genoemd.

Niet op de laatste plaats hebben VVD, D66 en SP elkaar weten te vinden in hervorming van het erfpachtstelsel. In plaats van voortdurende erfpacht komt er een systeem van eeuwigdurende erfpacht. Hiermee denkt de coalitie een eerlijker en meer toekomstbestendig systeem te kunnen creëren. Voorwaarde is wel dat de gemeente er op korte termijn geen financieel nadeel van heeft.

Verder wil de coalitie leegstand bestrijden. Als een corporatie er niet in slaagt een woning binnen een half jaar te verkopen, dan moet deze weer worden verhuurd. De bestuurscommissies krijgen een rol om de bewonersparticipatie bij grootschalige renovaties te versterken. De Wijksteunpunten Wonen gaan ook ondersteuning bieden aan mensen die een woning kopen. Een aantal regels over bewoning verdwijnt. En de afhandeling van wijzigingen op bestemmingsplannen wordt verkort.

De SP levert de wethouder bouwen en wonen. "We zijn trots dat we na twintig jaar oppositie meedoen aan het besturen van de stad," aldus fractievoorzitter Laurens Ivens. Ruimtelijke ordening en grondzaken zijn toebedeeld aan de VVD. De namen van de beoogde wethouders zijn nog niet bekend gemaakt; op een na: Eric van der Burg wordt niet alleen verantwoordelijk voor zorg, welzijn en sport, maar krijgt ook ruimtelijke ordening en grondzaken in zijn portefeuille. "We staan voor een grote woningbouwproductieopgave. Het afgelopen jaar werden maar 250 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.