!WOON bekritiseert kritisch Rekenkamerrapport

07.06.17
!WOON bekritiseert kritisch Rekenkamerrapport

Het rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam is onredelijk formalistisch voorzover het de verantwoording van uitgaven betreft en niet geheel actueel en accuraat wat betreft de conflicten tussen de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en !WOON. Dat is samengevat de repliek van directeur Eef Meijerman van !WOON op de evaluatie van de toekenning van subsidiegelden voor ondersteuning en belangenbehartiging van bewoners. Hij heeft zijn reactie aan de raadscommissie gestuurd.

De Rekenkamer heeft in zijn reeks 'grip op subsidies' de toekenning van subsidies voor bewonersondersteuning en belangenbehartiging onderzocht. Die subsidies gaan grotendeels naar !WOON en de Huurdersvereninging Amsterdam. De Rekenkamer constateert dat de rechtmatigheid van de bestedingen voldoende is gewaarborgd, maar dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de doelmatigheid van het beleid en bedrijfsvoering te kunnen beoordelen.
In zijn reactie stelt Meijerman dat de samenvoeging van ASW en WSWonen tot !WOON tot een ingrijpende transitie heeft geleid, waarbij bijvoorbeeld niet alle formatie vooraf precies kon worden toegeschreven aan activiteiten. Zo heeft de nieuwe organisatie een forse digitaliseringsslag doorgevoerd in combinatie met de ontwikkeling van online dienstverlening. Hij wijst er op dat er wel belangrijke ijkpunten zijn vastgelegd, waar de rekenkamer niet over rept: 20 procent dienstverlening aan nieuwe doelgroepen en 25 procent meer dienstverlening, te halen eind 2019. In de brief aan de raad verzoekt Meijerman "ons ontwikkelproces niet te belasten met o.i. onnodige nadere onderzoeken of afspraken."

Opvallend in het Rekenkamer-rapport is de ruime mate van aandacht die wordt besteed aan de (financiële) conflicten tussen HA en !WOON. Ook Meijerman gaat in zijn brief aan de raad uitgebreid op de 'forse discussies' met de HA in. Die gingen gedeeltelijk over de financiële consequenties van de moeizaam verlopen personele ontvlechting. !WOON heeft uiteindelijk de gemeente om een uitspraak gevraagd, "aangezien wij langdurige en kostbare procedures voorzagen." Het oordeel van de gemeente volgt "materieel voor het overgrote deel ons standpunt", aldus Meijerman. Deze uitspraak is door beide partijen (inmiddels met een nieuw HA-bestuur) onderschreven.

De rekenkamer stelt ook dat de HA "nog altijd niet akkoord" is met de taakverdeling tussen !WOON en HA en dat de gemeente van mening is veranderd. Dat laatste is volgens Meijerman juist, "maar het was goed geweest te vermelden dat dit op uitdrukkelijke wens van de HA-leden is gebeurd." De rekenkamer heeft volgens Meijerman zich eenzijdig laten informeren door voormalige bestuursleden van de HA. Het nieuwe bestuur denkt er anders over, evenals "circa 80 procent van de leden."

Meijerman wil het conflict graag afsluiten: "Het nieuwe HA bestuur zit nu met de erfenis 2016 en verdient gezien haar recente opstelling nu alle steun bij het oppakken daarvan. Waar mogelijk en door hen gewenst, zullen wij die geven."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.