Aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen

28.05.14
Aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen

Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam is in het eerste kwartaal van 2014 verder afgenomen, aldus Jan Siebols, projectleider van Vroeg Eropaf. Amsterdam wijkt daarmee af van de landelijke trend. Volgens Aedes-cijfers nam het aantal ontruimde corporatiewoningen landelijk met 18 procent toe van 2009 tot 2013, terwijl die in Amsterdam juist afnam met ruim 15 procent. Tegen de trend in leidt de economische crisis in Amsterdam niet tot een toename van ontruimingen. De belangrijkste reden voor ontruiming is huurschuld.

Sinds 2005 neemt jaarlijks het aantal ontruimingen af in Amsterdam. Volgens cijfers van Boedelbeheer werden in 2005 nog 1401 woningen ontruimd, tegenover 800 in 2013. Het aantal corporatiewoningen dat wordt ontruimd neemt overigens sinds 2011 niet verder af: 634 in 2011 tegenover 631 in 2013, met een kleine oprisping in 2012: 644 huisuitzettingen. Volgens Siebols, projectleider van de Vroeg Eropaf, kunnen veel ontruimingen worden voorkomen door schuldenaren zo snel mogelijk aan te spreken. De Vroeg Eropaf aanpak richt zich op huishoudens die een betalingsachterstand hebben bij woningcorporaties en andere aangesloten crediteuren, zoals Agis, Nuon en de gemeentelijke belastingdienst. Al twee maanden huurachterstand krijgt de huurder een maatschappelijk werker aan de deur. Siebols: "Het epicentrum van de schuldhulpverlening verschuift: We leggen steeds meer nadruk op preventie en vroegsignalering. Op basis van een tijdig signaal van schuldeisers benaderen we de betrokkene actief. Dat heeft effect."
Bestuurder Mieke van der Bergh van Eigen Haard is tevreden over de resultaten van Vroeg EropAf. Slechts weinig aanschrijvingen van huurachterstand leiden tot echte ontruimingen. "Maar er zitten wel grote verschillen tussen de stadsdelen." De aanpak is "een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, corporaties en maatschappelijke organisaties", aldus Nico Nieman van Eigen Haard. Er bestaat bij diverse corporaties wel onvrede over de vroegtijdige kwijtschelding van schulden (de "finale kwijting") als onderdeel van de aanpak.

Siebols en Van der Bergh spraken tijdens een bijeenkomst waar in aanwezigheid van staatssecretaris Jette Klijnsma een nieuw onderdeel van de portal 'Op weg naar effectieve schuldhulp" werd gepresenteerd. Nieuw zijn drie beschrijvingen van succesvolle schuldpreventieprojecten. Naast de Vroeg EropAf-aanpak zijn dat de Straatkubus (Almere) en Fix Up Your Life (Tilburg). Er staat beschreven wat het project precies is, waarom het werkt, hoe een gemeente het kan uitvoeren en wat de toegevoegde waarde is. De projecten zijn geëvalueerd via de MKBA-methodiek (MKBA=Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).

In de komende NUL20 komt een uitgebreider artikel over ontwikkelingen rond huisuitzettingen.

Zie ook:
Op weg naar effectieve schuldhulp (site, een initiatief van Divosa, Nibud, NVVK, VNG, MOGroep en Ministerie van SZ&W.
Aantal huisuitzettingen daalt, maar .... (NUL20, september 2011, met beschrijving Vroeg Eropaf aanpak)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.