Gebiedsgerichte aanpak

Gebiedsgerichte aanpak: het is de mantra van de moderne volkshuisvester. Zijn heilige drie-eenheid is het trio fysiek, sociaal en economisch. De leer van de wijkvernieuwing is dat het niet volstaat om huizen te bouwen of te renoveren, maar dat voor het werkelijk verbeteren van het woon- en leefklimaat een ‘totaalaanpak’ nodig is van fysieke, sociale en economische maatregelen. En veiligheid hoort natuurlijk ook in dit rijtje.
Deze inzichten zijn al oud, maar de implementatie ervan is permanent in ontwikkeling. Zo zijn principes als het strakke scheiden van wonen en werken overboord gegooid. Bovendien noodzaakt het terugtreden van de overheid een herijking van de rol van maatschappelijke en commerciële partijen. Dat geldt met name de corporaties.
Hun takenpakket heeft zich de laatste jaren gestaag uitgebreid. De rol van corporaties verschuift grosso modo van zorg voor de woning naar zorg voor de bewoner. Corporaties investeren daarom behalve in woningen ook in huisvesting voor zorg- en maatschappelijke instellingen, in brede scholen, in buurt- en wijkvoorzieningen, in werk-leertrajecten, in het stimuleren van lokaal ondernemerschap en in het algemeen in verbetering van de leefbaarheid. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties houdt in juni een themadag over deze taakverbreding en over de grenzen die daarbij in acht moeten worden genomen.
NUL20 besteedt regelmatig aandacht aan gebiedsaanpak en de nieuwe rol van de corporaties. In dit nummer gaan we bijvoorbeeld in op nieuwe initiatieven voor kleinschalige bedrijfsruimten. Maar verder begeven onze journalisten zich nu eens niet naar achterstandswijken maar naar de Wallen en de Noord-Pijp.
Wethouder Asscher wil ‘de drablaag van ranzigheid’ van de Wallen trekken. Gemeente en corporaties trekken samen op voor een ingrijpende make-over van de rosse buurt. Maar wat voor woon-werkomgeving kunnen we daar verwachten? En gaat de eerste corporatie een bedrijvencentrum voor prostituees exploiteren?
Stadsdeel Oud-Zuid heeft hele andere problemen. Het probeert nog enige greep te houden op de verdere versjieking van de voormalige arbeiderswijk, waar na de komst van de Noord/Zuidlijn de huidige kleinschaligheid en diversiteit definitief verloren dreigt te gaan.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur NUL20
fred@nul20.nl