RIGO: EU-inkomensgrens slecht voor wijkaanpak

29.02.2012

RIGO: EU-inkomensgrens slecht voor de wijkaanpak

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen pakt op de lange termijn ongunstig uit voor de aandachtswijken. Er ontstaat in die wijken op termijn een hogere concentratie van kansarme huishoudens met laag inkomen in de wijken en het verslechtert de leefbaarheid. Verkoop en liberalisering kunnen dit effect verminderen, maar niet volledig teniet doen. Dit blijkt uit een scenariostudie van onderzoeksbureau RIGO.

Sinds 2011 mogen woningcorporaties nog maar 10 procent  sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen hoger dan €33 duizend. In opdracht van Platform Corpovenista – een samenwerkingsverband van veertien corporaties en Aedes – is een verkenning gemaakt van het effect van deze inkomensbeperking voor de wijkaanpak. Een van de pijlers onder het wijkbeleid is het tegengaan van de concentratie van kansarme bevolkingsgroepen en het binden van hogere inkomengroepen aan de wijken. Dit beleid wordt nu doorkruist door de wijze waarop de inkomensgrens voor sociale huurwoningen.

Rigo onderzocht het effect van de EU-maatregel via een scenariostudie. De maatregel blijkt daarin meer hogere inkomens te beletten zich in die wijken te vestigen dan dat het bestaande huurders met een te hoog inkomen belet te verhuizen. Het effect op langere termijn is een hogere concentratie van lage inkomens in de aandachtswijken.

Compensatiemaatregelen

De corporaties kunnen een deel van dit effect teniet doen door een flink deel van de toegestane 10 procent van de nieuwe verhuringen boven de grens toe te wijzen. Als corporaties die vrije ruimte daarvoor volledig benutten kunnen zij volgens Rigo ongeveer de helft van het effect op inkomenssamenstelling van de wijk teniet doen.
Daarnaast kunnen zij huurwoningen liberaliseren en vrijkomende huurwoningen verkopen. Bij de normale wijkinstroom kan volgens Rigo daarmee nog eens een kwart van het nadelige effect worden weggewerkt.

Dat betekent volgens het platform  Platform Corpovenista dat zelfs bij een maximale beleidsinspanning het aandeel lage inkomens in aandachtswijken in 2025 2 procentpunten hoger is dan zonder de regeling het geval zou zijn geweest. Thans bedraagt dat aandeel in de gemiddelde aandachtswijk 69 procent.
Het platform bepleit een hogere inkomensgrens vast te stellen.

 

Bron
NUL20