Scheefwonen start vaak al bij toewijzing

16.04.10

Scheefwonen start vaak al bij toewijzing 

Scheefwonen blijft de gemoederen bezighouden. "Bijna de helft van de woningcorporaties in Nederland stelt geen inkomenseisen bij de toewijzing van huurwoningen", kopt het Financieel Dagblad op 16 april op gezag van het Amsterdamse adviesbureau Van Nimwegen. 

Van Nimwegen bekeek het beleid van 233 corporaties, kleine en grote in het hele land. In 42% van de gevallen vindt geen inkomenstoets plaats bij toewijzing. De inventarisatie bestrijkt de helft van alle corporaties. De conclusie is opmerkelijk. Tot dusver werd scheefwonen vooral in verband gebracht met huurders die nadat ze een corporatiewoning hebben betrokken gaandeweg meer zijn gaan verdienen. Volgens het onderzoek kunnen "alle woningzoekenden bij deze corporaties, ongeacht hun inkomen, in principe in aanmerking komen voor alle vrijkomende woningen". 

De corporaties die geen inkomenstoets hanteren vinden die toets overbodig. Zij menen dat in de praktijk de huurwoningen naar de primaire doelgroep gaan met een inkomen tot euro 29.000. Dat zeggen corporaties in bijvoorbeeld de stad Groningen, Grouw (Friesland), Ede (Gelderland) en Velsen (Noord-Holland), aldus het Financieel Dagblad.

Volgens het recente WoON-onderzoek Nederland 2009 hebben landelijke corporaties de laatste twee jaar 76% van hun sociale huurwoningen (tot € 648 per maand) toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000.  Volgens Brussel moeten corporaties minimaal 90 procent aan deze doelgroep toewijzen om in aanmerking te komen voor staatssteun. 

Amsterdam

In de Randstad hanteren veel corporaties en gemeenten wel inkomensgrenzen, maar die zijn genereuzer opgesteld, tot zelfs euro 45.000. Amsterdam kent sinds 2007 een regeling met zogeheten' aanbiedingsafspraken'. Die afspraken houden in dat corporaties garanderen tenminste een vastgelegd percentage in de verhuur gebrachte zelfstandige woningen (zowel nieuwbouw als voorraad) te verhuren aan bepaalde inkomensgroepen.

Preciezer: Amsterdamse corporaties waarborgen in de periode 2007 - 2010 dat tenminste 65% van de verhuringen wordt aangeboden aan de primaire doelgroep (inkomensgrens conform Besluit Beheer Sociale Huursector), en minstens 85% aan de groep tot de voormalige ziekenfondsgrens (is inclusief de primaire doelgroep). Daarbij garanderen zij in absolute aantallen tenminste 26.000 verhuringen aan de primaire doelgroep en tenminste 34.000 woningen aan de groep tot de voormalige ziekenfondsgrens (inkomensgroep tot € 35.850 prijspeil 2007) en de primaire doelgroep samen. Tussen 40.000 en 48.000 te verhuren woningen worden de afgesproken percentages gehanteerd. Worden nog meer woningen verhuurd dan zijn de corporaties vrij deze aan iedereen te verhuren. 

NUL20 publiceerde eerder berekeningen van de AFWC waaruit blijkt dat in Amsterdam bijna 90 procent van de sociale huurwoningen aan inkomens tot € 33.000 wordt toegewezen (exclusief studentenwoningen en tijdelijke verhuringen is het 84% in 2009 en 85% in 2008).

In de komende NUL20 staat een recente analyse van het scheefwonen in Amsterdam op basis van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2009. Daaruit zou blijken dat slechts 8,4 procent van de Amsterdamse huurders een scheefwoner is. Maar dat is wel volgens de strikte definitie van scheefwonen van de Amsterdamse Dienst Wonen, Zorg en Samenleven: iemand met een inkomen boven de voormalige ziekenfondsgrens die in een goedkope huurwoning (de voormalige kernvoorraad, huur kleiner dan 398 euro, prijspeil mei 2009) woont.

Inmiddels dringt  Brussel een nieuwe maximum inkomensgrens voor het toewijzen van corporatiewoningen op: 33.000 euro. Als we als scheefwoner bestempelen 'iedereen met een inkomen hoger dan 33.000 die in een sociale huurwoning woont'  dan valt bijna 25 procent van de Amsterdamse huurders daar onder. Maar in de echt goedkope voorraad (tot 398 euro) woont slechts 8,5 scheef. En maar 1,5 % woont met een echt inkomen in een goedkope corporatiewoning. Overigens wordt er bij alle discussies over scheefwonen op gewezen dat veel Amsterdammers weinig keuze hebben: onder de 40.000 euro kun je nauwelijks een woning kopen in Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.