HUURBELEID

 • 08.05.15
  Consequenties nieuwe Huisvestingswet voor de Stadsregio Amsterdam

  Uiterlijk 1 juli moeten gemeenten de nieuwe Huisvestingswet hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Maar er sneuvelen ook tal van maatwerkregelingen en kleine gemeenten mogen minder woningen bestemmen voor eigen inwoners.

 • 08.05.15
  Ontwikkeling aantal verhuringen

  Na jaren van oplopende stagnatie neemt het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector in de Stadsregio iets toe. Maar het blijft onverminderd lastig om in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2014. En een kwestie van veel geduld: de gemiddelde inschrijfduur liep op tot 8,7 jaar en voor een woning melden zich vaak honderden geïnteresseerden.

 • 07.05.15

  De tarieven van WoningNet worden op korte termijn niet verlaagd. Politici verenigd in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam hadden de corporaties per motie opgeroepen de inschrijfkosten te verlagen. De corporaties staan pas open voor lagere tarieven wanneer WoningNet kostendekkend werkt.

 • 06.05.15
  Maar wachttijden lopen nog verder op

  Na jaren van oplopende stagnatie nam het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector in 2014 iets toe. Maar het blijft onverminderd lastig om in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2014. En een kwestie van veel geduld: de gemiddelde inschrijfduur liep op tot 8,7 jaar en voor een woning melden zich vaak honderden geïnteresseerden.

 • 06.05.15
  Slag om bouwlocaties bedreigt middensegment huurmarkt

  De vraag naar vrijesectorhuur is groot. De bouw van deze woningen komt op stoom. Maar nu de markt aantrekt, dreigt dit segment opnieuw in de knel te komen. Dat geldt nog sterker voor gezinswoningen. Over de wetmatigheden van de markt en de wil van Den Haag om corporaties te beteugelen.

 • 23.04.15

  Allianz Real Estate, één van ’s werelds grootste vastgoedbeleggers, en een toonaangevende Aziatische institutionele belegger, investeren 600 miljoen euro in Vesteda, de grootste woningbelegger van Nederland. Van de totale investering is 345 miljoen euro bestemd voor acquisities. Hiervan wordt 160 miljoen euro direct opgenomen en is 185 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een commitment. De overige 255 miljoen euro wordt gebruikt om bestaande aandelen over te nemen.

 • 23.04.15

  Vesteda en Hecon hebben een aannemingsovereenkomst getekend voor de bouw van veertien appartementen in het middenhuursegment in Amsterdam-Noord. Halverwege mei wordt gestart met de bouw en de oplevering is naar verwachting rond jaareinde.

 • 21.04.15
  Doorvoeren maximale verhogingen niet meer vanzelfsprekend

  De laatste twee jaar stegen de huren met zo’n 8 procent. Dit jaar matigen de woningcorporaties de huurverhogingen, de een meer dan de ander. Amsterdamse corporaties ontzien daarbij vooral de lage inkomens met een hogere huur.

 • 21.04.15

  Dit jaar matigen de Amsterdamse woningcorporaties de huurverhogingen, de een meer dan de ander. De algemene lijn is dat de maximale generieke huurverhoging wel wordt doorgevoerd, maar dat de stijging wordt beperkt voor de inkomensgroepen die financieel het zwaarste zitten. De corporaties ontzien daarbij vooral de lage inkomens met een hogere huur. 

 • 08.04.15

  Eigen Haard heeft zijn huurbeleid voor 2016 bekendgemaakt. De corporatie voert grotendeels de maximale inkomensafhankelijke huurverhogingen door, met deze kanttekening dat de corporatie een bepaald percentage van zijn vrijkomende voorraad voor een lage huurprijs (465 euro) blijft aanbieden. Daarnaast zet Eigen Haard vooral in op maatwerk voor huurders met financiële problemen. Eigen Haard hanteert ook een maximale huurgrens van 711 euro voor lage inkomens (<34.000). 

 • 07.04.15

  Huurders van de Alliantie krijgen op 1 juli aanstaande een huurverhoging die afhankelijk is van hun inkomen en van de huur van hun woning. De lagere inkomens (tot € 34.229) worden ontzien. Voor deze huurders stijgt de huur met maximaal 2,5%. Hun huur wordt begrensd op of verlaagd tot € 711 per maand. Als de (huidige) huur tussen € 618 en € 711 zit, én meer dan 80% van de maximale huur bedraagt, krijgen deze huurders bovendien een beperkte huurverhoging van 1% (inflatie). Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen de Alliantie en haar Huurdersplatform HPdA.

 • 03.04.15

  Woningcorporatie Rochdale voert dit jaar de maximale huurverhoging door met drie uitzonderingen. Voor huishoudens die minder dan 34.229 euro verdienen wordt de huur gemaximaliseerd op de liberaliseringsgrens. Die is dit jaar 711 euro. Huren die al boven dit bedrag waren gestegen, worden verlaagd tot deze grens. Voor dezelfde inkomensgroep wordt de huurverhoging beperkt tot de inflatie (= 1%) als hun huur hoger is dan 618 euro.

 • 31.03.15

  Twintig procent van de huurders van woonstichting De Key woont duur. Zo blijkt uit berekeningen van de Universiteit van Amsterdam naar de betaalbaarheid en passendheid van de aangeboden huisvesting. Dertig procent woont goedkoop. En bij de rest van de huurders is sprake van een huur die een redelijk deel van het inkomen beslaat. Ook de grootte van de woningen is onderzocht. Niemand is klein behuisd, terwijl 1 op de 6 huurders ruim woont. De rest woont wat betreft ruimte passend.

 • 26.03.15

  De particuliere huursector is terug, maar landelijk overheidsbeleid blijft deze sector nog altijd benadelen, ondanks corrigerende maatregelen van dit kabinet. De verhuurderheffing is ook voor particuliere verhuurders een stoorzender, zo bleek bij de presentatie van het rapport 'Kansen voor particuliere huur in Nederland' van Platform31. De bouw en verhuur van betaalbare particuliere huurwoningen wordt erdoor ontmoedigd.

 • 25.03.15

  Het aantal huurders dat in financiële problemen komt blijft stijgen. Corporaties hadden in 2014 te maken met een betalingsachterstand van 171 miljoen euro bij zittende huurders en 182 miljoen euro bij vertrokken huurders. Ondanks deze toename nam het aantal gedwongen woninguitzettingen af, terwijl het aantal vonnissen waarin de rechter huisuitzetting toestond wel groeide. In totaal voerden corporaties in 5900 huisuitzettingen uit in 2014, in 85 procent van de gevallen wegens huurachterstand. Aldus de Corporatiemonitor van branche-organisatie Aedes.

 • 20.03.15

  Woningcorporatie Ymere ontziet in 2015 haar huurders bij de jaarlijkse huurverhoging. Voor veertig procent van de huurders in de laagste inkomenscategorie - 22.000 huishoudens - wordt die verhoging beperkt of wordt afgezien van huurverhoging. Ymere heeft daarover overeenstemming bereikt met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).

 • 10.03.15
  Blok: goedkope woningen naar lage inkomens

  Minister Blok wil dat corporaties goedkope huurwoningen met voorrang toewijzen aan huurders met een laag inkomen. Hij wil daarmee betalingsproblemen van huurders tegengaan én de stijgende uitgaven aan huurtoeslag beteugelen. De keuzevrijheid van huurders wordt kleiner.

 • 26.02.15

  Gemeente en woningcorporaties moeten zelf afspraken kunnen maken over het passend toewijzen van sociale huurwoningen. Dat moet niet met een landelijke norm worden geregeld, zo schrijft het samenwerkingsverband van 32 grote gemeenten (G32) in een brief aan de Eerste Kamer.

 • 26.02.15

  Stadgenoot moet nog meer de focus leggen op de meest dringende corporatietaak. Dat is het ondersteunen van huishoudens met een inkomen tot hooguit 38.000 euro. Dat is de uitkomst van een vorige week gehouden conferentie met de stakeholders.

 • 23.02.15
  Winnie Terra

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft Winnie Terra tot extern voorzitter gekozen. Ook Nico Gommers is benoemd als intern voorzitter (organisatie/vereniging). Jan Kok (penningmeester en secretaris) is eerder al benoemd in het Dagelijks Bestuur, dat hiermee compleet is.

 • 20.02.15

  Per 1 juli 2015 wordt het woonduurbeginsel afgeschaft in de Stadsregio Amsterdam. Inwoners met verhuisplannen de komende vijftien jaar kunnen zich maar het beste voor die tijd inschrijven bij WoningNet. Hun woonduur wordt dan nog integraal omgezet in inschrijfduur; na 1 juli vervallen alle rechten.

 • 06.02.15

  De Woonbond vindt het goed dat er normen komen voor het passend toewijzen van huurwoningen, waardoor minder mensen in een te duur huurhuis terecht komen. Minister Blok heeft daarover een voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Wel is de Woonbond van mening dat de norm direct in moet gaan, omdat te veel mensen in een te dure huurwoning wonen. De minister stelt een overgangstermijn van drie jaar voor.

 • 04.02.15

  De gemeente Amstelveen kan zich niet vinden in het voornemen van Eigen Haard om de 55+-woningen aan de Acacialaan te slopen. De woningen verkeren nog in goede staat, zo heeft wethouder Herbert Raat aan de woningstichting laten weten. Volgens hem zijn er urgentere problemen in de wijk Keizer Karel Park en in Amstelveen die eerder moeten worden aangepakt.

 • 15.01.15

  De doorstroming in de Amsterdamse sociale huursector is weer iets opgelopen. Het aantal sociale verhuringen via WoningNet steeg in 2014 van 5.864 naar 6.027; het aantal verhuringen in de hele Stadsregio steeg van 9.880 naar 10.349. Deze cijfers maakte directeur Egbert de Vries bekend tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak.

 • 15.01.15
  Huurders en gemeenten krijgen meer te zeggen, over minder

  De Tweede Kamer stemde in december unaniem in met de herziening van de Woningwet. Die nieuwe wet beperkt het werkterrein van, verstevigt het toezicht op en geeft gemeenten en huurders meer invloed op woningcorporaties.

 • 14.01.15

  De huren van corporatiewoningen zullen dit jaar minder stijgen dan in 2014, zo blijkt uit berekeningen van Aedes. Het percentage waarmee de huren mogen stijgen is mede afhankelijk van de inflatie en die was vorig jaar slechts 1 procent.

 • 11.01.15
  Maison d'Éssence

  ZVH zoekt een koper voor Maison d'Essence in het centrum van Zaandam. Het bijzondere industriële woongebouw met 22 vrije sectorhuur appartementen aan het Irene Vorrinkplein past niet langer in de portefeuille van de Zaanse corporatie, zo verklaart directeur Frank van Doorn.

 • 25.11.14

  Amsterdamse huurdersorganisaties willen af van de woningverkoop door corporaties, willen aanbiedingsafspraken voor een grotere variëteit aan inkomensgroepen en willen terug naar 70 procent instemming bij sloop en renovatie. Tijdens de tiende editie van PakhuisNul20 kregen huurders de gelegenheid aan te geven waar zij prioriteit leggen bij het maken van nieuwe prestatieafspraken met corporaties.

 • 20.11.14
  update 20 november 2014

  De door het vorige college geplande verkoop van nog eens 20.000 sociale huurwoningen moet van tafel. Dat stelt SP-raadslid Erik Flentge. “We moeten alle zeilen bijzetten om voldoende betaalbare huurwoningen te behouden voor mensen die daar met hun inkomen voor in aanmerking komen. Amsterdam is en blijft een stad voor iedereen.”

 • 18.11.14

  Het nieuwe Woningwaarderingstelsel heeft grote gevolgen voor de huurstelling in Amsterdam. Zo schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. Op 1 juli 2015 valt nog maar 1 procent van de sociale voorraad qua maximale huur in de huurklasse tot 446 euro in de maand. Zestien procent heeft een maximale huur in de huurklasse tussen goedkoop en de aftoppingsgrens van 596 euro.

 • 18.11.14
  update 19 november 15.00 uur

  De liberalisatiegrens wordt komend jaar nog op de gebruikelijke wijze verhoogd met de verwachte huurprijsontwikkeling. Op 1 januari 2015 gaat de grens omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De aangekondigde bevriezing van de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt, is een jaar uitgesteld. Dat maakte minister Blok bekend. Vanaf 1 januari 2016 blijft de liberalisatiegrens drie jaar gefixeerd op 710,68 euro.

 • 18.11.14

  Huurders met lagere tot lagere middeninkomens hebben steeds vaker schulden. Dat komt onder meer omdat de huren stijgen en er minder goedkope huurwoningen beschikbaar zijn. Huurders met lage inkomens moeten dus uitwijken naar duurdere woningen. Daarnaast verslechtert de financiële situatie van veel huurders door de stapeling van bezuinigingen op diverse toeslagen. Hierdoor krijgen niet alleen huurders in de bijstand hun huishoudboekje niet meer rond, maar komen ook gezinnen met een modaal inkomen in de problemen. Dat bleek op het jaarlijkse Wooncongres van OTB/TU Delft en Platform31.

 • 13.11.14
  Nieuwe Huisvestingswet heeft flinke consequenties

  Per 1 januari wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht en uiterlijk 1 juli 2015 moeten gemeenten de nieuwe regels hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Iedere inwoner kan zich maar het beste inschrijven bij WoningNet.

 • 13.11.14
  Hoop gevestigd op ‘Friends-contracten’ en studentenwoningen

  De grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland is een flinke extra belasting voor de toch al ernstig verstopte Amsterdamse woningmarkt. Corporaties en gemeente zoeken naarstig naar oplossingen. Dat valt niet mee, maar de urgentie van het probleem lijkt te leiden tot innovatieve oplossingen. “Net als met de studentenhuisvesting.”

 • 13.11.14

  In de hoofdstad zijn veel huurwoningen (69%) terwijl in de rest van de Stadsregio het merendeel van de huishoudens in een koopwoning woont. Amsterdam heeft bovendien relatief veel goedkope particuliere huurwoningen.

 • 13.11.14
  Er verdwijnen zo’n 2500 woningen per jaar uit gereguleerde sector

  Bijna een kwart van de goedkope huurvoorraad in Amsterdam wordt door particulieren verhuurd. Dat segment krimpt in redelijk snel tempo. Vrijkomende woningen worden geliberaliseerd of verkocht. De financiële prikkel daartoe is groot; de verhuurderheffing maakt dat alleen maar erger.

 • 13.11.14
  De eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam

  Kortgeleden verscheen de eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). Zij beogen hiermee de trends op de sociale huurmarkt, in het middensegment en de betaalbare koop beter te volgen.

 • 13.11.14
  Toenemend beroep op toeslagen en compensatieregelingen

  De huren in de sociale huursector stijgen in snel tempo. Het beroep op compensatieregelingen ook. Betaalbaarheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties.

 • 13.11.14

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) waarschuwt de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in een brief voor de gevolgen van het gebruik van de WOZ in het woningwaarderingsstelsel. Het effect is volgens de HA dat in gespannen woningmarkten de aanvangshuren nog verder gaan stijgen en meer woningen worden geliberaliseerd. Daarnaast wordt de werking van de huurtoeslag ondergraven en zal het gebrek aan doorstroming verergeren. Bovendien wordt volgens de HA de rechtsbescherming van huurders ondergraven omdat huurrecht en belastingrecht worden vermengd.

 • 10.11.14
  Breehorngebied artist impression

  Ontwikkelaar Van Wijnen en Rochdale starten met de bouw van tachtig woningen in het Breehorngebied in Amsterdam-Noord. Het gaat om vrije sector huurwoningen in opdracht van Syntrus Achmea. Deze belegger nam de locatie over van Rochdale dat uit geldgebrek de al gestarte herontwikkeling niet kon afmaken, nadat de corporatie al was gestart met de uitplaatsing van bewoners.

 • 06.11.14
  de Heelmeesters, Ringdijk

  Ook de komende jaren blijft er meer vraag naar dan aanbod van huurwoningen in de vrije sector in de regio Amsterdam. Dit staat in het rapport “Potentiële vraag naar vrijesectorhuur in de stadsregio Amsterdam en Almere” dat in opdracht van de Stadsregio Amsterdam is opgesteld. De meeste vraag is in Amsterdam, maar ook in de regio ten zuiden en ten noorden van Amsterdam en in Almere is de vraag groter dan het aanbod.

 • 05.11.14

  Huurdersorganisaties in de Amsterdamse regio wijzen de plannen van Minister Blok om de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur te verruimen af. Op zijn minst moeten gemeenten het recht krijgen zelf te bepalen waar tijdelijke huur kan worden toegepast. Volgens de huurders lost de verruiming voor tijdelijke verhuur de werkelijke problemen op de huurwoningmarkt niet op en brengt het meer huurders in een slechtere rechtspositie.

 • 29.10.14

  Voor extra vervangende nieuwbouw en hergebruik van leegstaande kantoren en zorgvastgoed voor sociale woningbouw moeten corporaties worden vrijgesteld van de verhuurderheffing. Zo hebben PvdA en VVD vandaag tijdens de behandeling van de begroting aan minister Blok voorgesteld.
  VVD en PvdA willen zo op betrekkelijk goedkope wijze de bouw aanjagen. “Op deze manier geven we de bouw een push en kunnen de woningen die in de Randstad nodig zijn ook gebouwd worden. Meer aanbod betekent lagere prijzen en snellere beschikbaarheid,” zo verklaarde het liberale Kamerlid Van der Linde.

 • 29.10.14

  Minister Blok wil de huursombenadering pas in 2016 invoeren. Een gelijktijdige invoering van een nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS) én de huursombenadering wordt bij nader inzien te ingewikkeld. Blok wil namelijk niet het risico lopen dat de huurtoeslaguitgaven verder stijgen of het verdienvermogen van de corporaties wordt aangetast. Huurders van gereguleerde huurwoningen krijgen daardoor in 2015 nog een keer te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging.

 • 28.10.14
  Raadslid Flentge

  Het huurbeleid van de regering brengt veel huurders in de financiële problemen. Door de huurstijgingen moeten mensen bezuinigen op kleding en voedsel. Veel huurders voelen zich daardoor steeds meer buitengesloten van het sociale leven, zo meent SP-raadslid Erik Flentge. De SP heeft dinsdag de reacties op het 'Meldpunt te dure huur' aangeboden aan de Tweede Kamer.

 • 28.10.14

  Als een huurder een redelijk verbeteringsvoorstel doet voor bijvoorbeeld woningisolatie, dan moet de verhuurder dit accepteren. Dat stelt Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks. Zij wil dit morgen inbrengen bij de behandeling van de begroting van Wonen en Rijksdienst.

 • 27.10.14

  De afgelopen tien jaar is de ‘financiële kwetsbaarheid’ van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Eigenaar-bewoners zagen hun woning in waarde dalen en steeds meer huurders lopen het risico de huur niet meer te kunnen betalen. Ook is het voor huurders met een laag inkomen moeilijker geworden om een sociale huurwoning te vinden. In de stedelijke regio’s, met name in de noordelijke Randstad, is de financiële kwetsbaarheid het grootst.

 • 27.10.14
  KEA woontoren

  Op het Amsterdam Science Park is de bouw van woontoren KEA gestart. De toren aan de Carolina McGillavrylaan dichtbij de Ringdijk wordt 22 verdiepingen hoog en gaat 152 huurappartementen bevatten. De oplevering is gepland voor de zomer van 2016. De appartementen hebben een gemiddelde oppervlakte van 68 m2, een hoog afwerkingsniveau, een buitenruimte en een panoramisch uitzicht over de stad Amsterdam. Het merendeel van de appartementen krijgt een aanvangshuur onder de 1.000 euro per maand.

 • 22.10.14

  De door minister Blok voorgestelde administratieve en juridische splitsing van commerciële en niet-commerciële activiteiten van corporaties is risicovol en nodeloos ingewikkeld. Zo vinden zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft. In hun visie 'Wonen 6.0: Over de toekomst van de sociale huursector’ pleiten zij voor een eenvoudiger oplossing: geef corporaties de mogelijkheid om een beperkt percentage van hun huurwoningen in de marktsector te verhuren.

 • 20.10.14

  Zo'n tachtig huurders van het Hilwiscomplex in de Amsterdamse Riverenbuurt komen weer in actie tegen de hoge stookkosten die hun verhuurder heeft doorberekend. Ditmaal gaat het om de afrekening van 2013. Eerder had de Huurcommissie zich al in het voordeel van de huurders uitgesproken over de afrekening van 2012. De stookkosten over 2013 bedragen ondanks de milde winter gemiddeld 7000 euro, aldus de bewonersvereniging: "Voor de meeste huurders zijn daarmee hun stookkosten hoger dan hun huurprijs."

Pagina's