Finance Ideas: 'Investeringscapaciteit corporaties steeds kleiner'

23.01.2020
Image
De investeringscapaciteit van woningbouwcorporaties wordt steeds kleiner. Dat concludeert Finance Ideas na analyse van de jaarrekeningen van de 88 grootste corporaties, inclusief de zes Amsterdamse corporaties. In 2018 is de operationele kasstroom met bijna twintig procent gedaald. De dalende trend, die vier jaar geleden al is ingezet, wordt hiermee versneld doorgezet. De oorzaak van de daling ligt in een beperkte groei van de huurinkomsten, terwijl de exploitatiekosten, de Verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting fors zijn gestegen. De hoogte van de operationele kasstroom is, zo meent onderzoeker Johan Conijn, van belang omdat daarmee het onrendabele deel van de investeringen wordt gefinancierd. Door de dalende operationele kasstroom is er minder ruimte om te investeren. De stijging van het huurniveau is volgens hem onvoldoende om de stijging van de beheer- en de onderhoudslasten op te vangen. De beheerlasten zijn in 2018 met 3 procent gestegen en de onderhoudslasten zelfs met 11 procent. Woningcorporaties hebben steeds meer geld nodig om het woningbezit in goede staat te houden, respectievelijk te brengen. Verder moesten corporaties gemiddeld 12 procent meer Verhuurderheffing betalen. En ook de vennootschapsbelasting laat een sterke stijging zien. Steeds meer woningcorporaties krijgen te maken met de verplichting deze belasting te moeten betalen. In 2018 bedroeg de stijging van de vennootschapsbelasting 68 procent. Stijgende uitgaven worden ook niet gecompenseerd door dalende rente op de kapitaalmarkt. De netto rentelasten zijn in 2018 slechts met 1 procent gedaald. Vermoedelijk is de oorzaak hiervoor dat corporaties de rente in veel gevallen voor langere tijd hebben vastgezet. Conijn voorziet voor de voor de toekomst een nog verdere daling van de operationele kasstroom. “De stijging van het gemiddelde huurniveau zal voorlopig beperkt blijven. De exploitatiekosten, de Verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zullen sterk blijven toenemen. De voortdurende daling van de operationele kasstroom zal de investeringen van woningcorporaties nog verder onder druk zetten.”