'Brief aan minister Blok'

12.11.12
'Brief aan minister Blok'

Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie en zijn collega Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, bestuursvoorzitter van de Rotterdamse corporatie Woonbron, vragen minister Blok voor Wonen na te gaan wat de gevolgen van de verhuurdersheffing zijn voor afzonderlijke corporaties. De Alliantie en Woonbron zullen de opgelegde verhuurdersheffing niet kunnen betalen uit de extra huurinkomsten en als gevolg hiervan ook veel minder kunnen investeren in woningen en wijken. Dit is slecht voor de woningmarkt.
Schuyt is lid van de PvdA. Wijbenga is lid van de VVD. Zij omarmen de nieuwe combinatie, zo schrijven beide directeuren aan de minister. Voorstellen om de woningmarkt vlot te trekken zijn volgens hen hoognodig. Maar ze zijn teleurgesteld over de extra verhuurdersheffing. De Alliantie voorziet voor 2014 een heffing van 32 miljoen euro. Daar staan slechts 10 miljoen aan extra huurinkomsten tegenover. Het beeld bij Woonbron is nog ongunstiger: 20 miljoen euro betalen en nauwelijks extra inkomsten. Het niet kunnen compenseren van de verhuurdersheffing wordt veroorzaakt door de keuze van de nieuwe coalitie om de maximale huur te baseren op de WOZ-waarde. Zelfs in de Noordvleugel van de Randstad, de sterkste woningmarkt van ons land, blijkt volgens de Alliantie dat de maximale huur op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde lager is dan de maximale huur, die op het huidige woningwaarderingsstelsel is gebaseerd. Dat effect wordt veroorzaakt door relatief lage WOZ-waarden in onder meer Almere en Amersfoort.
In het regeerakkoord wordt het werkterrein van corporaties verkleind. De nadruk komt te liggen op het bouwen en exploiteren van sociale huurwoningen. Zij onderschrijven de beperking van het speelveld, maar ze willen wel de ruimte houden om ook huur- en koopwoningen te bouwen voor lage middeninkomens met name in sleetse wijken als Amsterdam Nieuw-West. Marktpartijen staan niet te trappelen om in herstructureringsgebieden te investeren. Corporaties kunnen met een veel lager rendement genoegen nemen. Zonder investerende corporaties valt de wijkvernieuwing stil, zo schrijven Schuyt en Wijbenga.
Daarnaast staat in het regeerakkoord dat corporaties ‘onder directe aansturing van gemeenten’ komen. Wijbenga en Schuyt geloven wel in goede samenwerking met gemeenten, maar niet in het verplaatsen van het toezicht van het Rijk naar gemeenten. Verder vragen ze om aanpassing van de regelgeving om energiebesparende maatregelen, die nodig zijn in ruim 2 miljoen corporatiewoningen, te stimuleren. De verduurzaming gaat nu te langzaam. Bij het bepalen van de huur zou de duurzaamheid van de woning moeten meetellen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS