Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Een nieuwe lichting stadsdeelpolitici: wie zijn ze en waar staan ze voor?
Zeven portefeuillehouders Wonen

Van de veertien portefeuillehouders Wonen uit de vorige bestuursperiode blijven er twee op hun post. Beiden, de PvdA'ers Germaine Princen (Oost) en Egbert de Vries (Zuid), krijgen wel een veel groter stadsdeel onder hun hoede. Emile Jaensch van Zuidoost is ook een oude bekende: eerder was hij al eens stadsdeelwethouder Wonen in Oud-Zuid. Ook Kees Diepeveen van Noord is een oudgediende. In het vorige college deed hij al Ruimtelijke ordening, nu zit ook de ‘volkshuisvesting’ in zijn takenpakket. Konden de vorige wethouders wonen vergaderen op het PvdA-partijkantoor, nu zijn de sociaal-democraten niet meer in de meerderheid: drie tegenover vier: GroenLinks twee, VVD en D66 beide één.

Taartdiagrammen coalities

 

 

7 nieuwe wethoudersGermaine Princen Boudewijn Oranje  Egbert de Vries Godfried Lambriex  Emile Jaensch Paulus de Wilt Kees Diepeveen

 

Oost: Germaine Princen (PvdA)

'Speculatie tegengaan'

"In Oost kunnen er nog best koopwoningen bijkomen, maar wat mij betreft komt er een einde aan het splitsingsbeleid. We zien te vaak dat particuliere vastgoedhandelaren die niets met de buurt hebben, panden opkopen, splitsen en met dikke winst weer doorverkopen. De vierkantemeterprijzen in Oost zijn de laatste jaren flink gestegen en we moeten ervoor zorgen dat de Indische Buurt of de Dapperbuurt volksbuurten blijven. Maar als we toch splitsingsvergunningen moeten afgeven dan stellen we hoge duurzaamheidseisen. Dat is goed voor het milieu en de woonlasten van de bewoners.
We zetten in op de vernieuwing van Jeruzalem, Oostpoort  en het Zeeburgereiland. De plannen rond de Wibautas maken we 'juridisch bouwrijp'; voor de uitvoering zijn we afhankelijk van de markt."
Wooncarrière: geboren aan de Prinsengracht en via een nieuwbouwwoning in Buitenveldert op veel verschillende plekken in Oost gewoond, van sloopwoningen tot een eengezinswoning in de Dapperbuurt.


 

Centrum: Boudewijn Oranje (D66)

'Extra aandacht middengroepen en dienstverlening'

"In het Centrum willen we de positie van lage en middeninkomens borgen. Vooral voor middeninkomens is het aanbod te laag, daar willen we met de corporaties afspraken over maken en hopen we dat het rijk de huurliberalisatiegrens optrekt. Voor nieuwbouw is in het Centrum weinig ruimte, wel willen we langdurig leegstaande kantoorgebouwen omzetten in woningen en zetten we ons in voor de ontwikkeling van het Storkterrein, inclusief woningbouw. Op korte termijn willen we daar tijdelijke studentenhuisvesting realiseren. Ook gaan we door met het project 'Wonen boven Winkels', dat levert per jaar een beperkt aantal woningen op. Ook gaan we de dienstverlening vereenvoudigen, dat kan ook op het gebied van bouwvergunningen een stuk beter."
Wooncarrière: Kwam als student aan de Egelantiersgracht terecht, huurde er jarenlang een zolderkamer en kocht het huis uiteindelijk om eind jaren negentig te verhuizen naar een koopwoning aan de Herengracht.


 

Zuid: Egbert de Vries (PvdA)

'Middeninkomens meer kansen bieden'

"Zuid is een populair stadsdeel, ook in tijden van crisis. Woningbouw op het Archiefterrein en in de Stadionbuurt gaan gewoon door. Anders ligt het bij de Zuidas; daar willen we meer woningen maar het stadsdeel is daar niet aan zet. De projecten Surinameplein en Olympisch Kwartier Zuid hangen af van de heroverwegingen in de centrale stad.
Samen met de corporaties willen we met koopgarant meer koopwoningen voor middeninkomens realiseren en wij zijn voor het optrekken van de liberalisatiegrens opdat huurders met een middeninkomen ook huurbescherming krijgen. We zijn ertegen dat de locatie mee gaat tellen in de huurprijs, want dan wordt Zuid voor de middengroepen onbetaalbaar. Ook krijgen studenten, starters en jongeren prioriteit."
Wooncarrière:  kwam begin jaren negentig naar Amsterdam, woonde tien jaar lang in een portiek-etagewoning in de Pijp en woont nu in een grondgebonden woning in dezelfde buurt.


 

West: Godfried Lambriex (PvdA)

'Kleine woningen behouden voor jongeren'

"In wat voorheen Bos en Lommer was, hebben we nog een flinke opgave om daar een gemengde wijk van te maken. Verder wil ik me inzetten om met de corporaties goede afspraken te maken over de kosten voor de sociale woningbouw, zodat huurders snel weten waar ze aan toe zijn. In de komende jaren willen we ook letten op behoud van kleine goedkope woningen voor jongeren. Wooneenheden kleiner dan 35 vierkante meter willen we niet meer zomaar bij een andere woning voegen. In West zetten we in op het verduurzamen van de bestaande bouw. Als gerenoveerd moet worden, dan stellen we extra isolatie-eisen."

Wooncarrière: begon in een studentenkamer in de Kanaalstraat, woonde tien jaar in een huurwoning aan de Amsteldijk, een koopwoning in de Rivierenbuurt en sinds tien jaar in De Baarsjes in een huis met een tuin.


 

Zuidoost: Emile Jaensch (VVD)

'De middenklasse vasthouden'

"We zetten in op het vasthouden van de middenklasse. Die komt wel al naar Zuidoost, maar we zien ook veel gezinnen weer vertrekken. Daarom is het van belang om de vernieuwing van de Bijlmer af te maken. Vooral het gebied rond het Anton de Komplein is urgent. Duidelijk is dat het economisch tij niet in ons voordeel werkt. Met de corporaties gaan we om tafel om te kijken hoe we de voorzieningen zoals de winkelcentra in Gein en Holendrecht West kunnen verbeteren en de woningproductie op gang kunnen houden. Waar bouwen door de crisis niet lukt, willen we proberen tijdelijke studentenhuisvesting te realiseren."

Wooncarrière: als student gestart op de Prinsengracht ('erg gezellig maar niet goed voor de studie'), vervolgens naar een huurhuis in de Pijp en dat huis later gekocht. Woont nu vanwege bestuursfunctie in Zuidoost met gezin in een eensgezinswoning met tuin in de G-buurt.


 

Nieuw-West: Paulus de Wilt (GroenLinks)

'Minder sloop, meer betrokkenheid bewoners'

"We willen proberen tempo te houden in de vernieuwingsoperatie van Nieuw-West. Dat willen we meer dan voorheen met bewoners samen doen en we gaan meer inzetten op renovatie dan op sloop/nieuwbouw. In gebieden als Osdorp en Slotervaart is al veel gedaan of liggen plannen klaar, in Slotermeer hebben we nog een grote opgave liggen die we gaan oppakken. De verdichting van Nieuw-West is een belangrijk onderdeel in de vernieuwing. Bij nieuwbouw willen we met de corporaties afspraken maken over meer sociale woningbouw; daar zijn kansen voor, nu koopwoningen minder goed aan de man te brengen zijn. Bovendien dreigen we in Nieuw-West onder de afgesproken 45 procent sociale huur te komen. Dat is niet de bedoeling. Ook geven we extra aandacht aan jongeren en grote gezinnen."

Wooncarrière: Geboren in Slotermeer, maar buiten Amsterdam opgegroeid. Tijdens studietijd naar Slotervaart en via huurwoningen aan de Reguliersgracht en op de Oostelijke Eilanden, nu eigenaar van een loftachtige woning in Overtoomse Veld.


 

Noord: Kees Diepeveen (GroenLinks)
'Inzetten op levendige centra'

"De komende jaren doen we er alles aan om de levendige centra van  Nieuwendam-Noord, De Banne en Oud-Noord te realiseren. Het gaat steeds om een samenhangend pakket van woningbouw, winkels en maatschappelijke voorzieningen. We hebben de pech dat op het moment dat er al veel gesloopt was, de crisis toesloeg. We proberen de ontwikkelaars te helpen door nieuwe afspraken te maken over de grondprijs en zelf meer te investeren in maatschappelijk vastgoed.
Voorlopig gaan we geen nieuwe plannen maken voor sloop. Ook staan we niet toe dat meer sociale woningbouw wordt verkocht dan we al hebben afgesproken. We willen met de corporaties inzetten op renovatie en het verduurzamen van bestaande bouw. Corporaties kunnen dan meer huur vragen en bewoners gaan er per saldo op vooruit omdat hun energielasten omlaag gaan."

Wooncarrière:  Als student in Uilenstede begonnen en via huurwoningen in Oost en West al jaren tevreden in een ruime jaren dertig koopwoning aan de Nieuwendammerdijk in Noord.


 

Joost Zonneveld
Thema