WiMRA-onderzoek bevestigt: woningmarkt regio Amsterdam onder hoogspanning

29.05.20
WiMRA-onderzoek bevestigt: woningmarkt regio Amsterdam onder hoogspanning

Ondanks de bouw van ruim 30.000 woningen in de afgelopen twee jaar in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben mensen met een laag en middeninkomen weinig kans op een passende woning. Minder jonge mensen starten hun wooncarrière in de MRA en meer gezinnen vertrekken naar de rest van Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). De diverse deelonderzoeken tonen daarnaast de enorme verschillen tussen insiders en outsiders. De coronacrisis zal veel veranderen maar niet het nijpende woningtekort. Het blijft noodzakelijk de bouwproductie op gang te houden en liefst op te voeren.

De eerste resultaten van het tweejaarlijkse regiobrede woononderzoek WiMRA zijn begin februari gepubliceerd. Nu zijn de factsheets verschenen over woonwensen, verhuizingen, leefbaarheid en duurzaamheid.
Daaruit blijkt dat het woningtekort is toegenomen, ondanks de versnelling van de woningproductie. De groei van de woningbehoefte is vooral toe te schrijven aan de grote instroom uit het buitenland, met name naar Amsterdam zelf. Deze instroom is veel groter dan voorzien in de prognoses.
De oplopende druk op de woningmarkt heeft tot sterke prijsstijgingen geleid, ook in de regio. Vooral gezinnen trokken daardoor vaker (+25%) naar een woning elders in Nederland. Een veel genoemde reden voor vertrek was de wens om rustiger te wonen. Maar de vertrekwens hangt samen met het beperkte aanbod van betaalbare passende woonruimte. Ook starters kijken voor hun eerste woning vaker buiten de regio.
De grootste tekorten liggen in de sociale huur en betaalbare koop (tot 410.000 euro). Ook het aanbod aan middeldure huur is onvoldoende. Dit zijn met name de segmenten waar starters zoeken. "We moeten ons inspannen om meer betaalbare woningen te bouwen", concludeert Lex Scholten, wethouder in Diemen en voorzitter van het bestuurlijk overleg Bouwen en wonen in de MRA. Maar er is volgens hem ook meer regulering van aanvangshuren nodig. Meer dan de minister nu heeft aangekondigd. Aan die maatregel (max 2,5% boven inflatie) hebben woningzoekenden volgens hem niet veel. "De vergrijzing houden we niet tegen, maar we moeten voorkomen dat jonge starters en gezinnen vertrekken of hier niet meer naartoe komen."
Directeur Egbert de Vries van de AFWC wijst er nog eens op dat de minister er nu echt werk moet maken van het verbeteren van de financiële positie van corporaties: "Dat is pure noodzaak om duizenden mensen te kunnen helpen die in deze regio werken en graag fatsoenlijk en betaalbaar willen wonen."

Het WiMRA-onderzoek is ook het verhaal van insiders en outsiders. Terwijl zelfstandig wonen voor een groeiende groep jongeren te duur wordt, is het er voor inwoners die wel een passende woning hebben verworven goed wonen. Bewoners geven gemiddeld maar liefst het rapportcijfer 8,0 voor hun woning en een 7,7 voor hun buurt. Hoge scores komen vooral uit gebieden waar het eigen woningbezit hoog is. Lagere scores komen vooral voor in delen van Amsterdam Nieuw-West, Zaandam-Zuidoost, Haarlem Oost, Haarlem Schalkwijk en Amsterdam Zuidoost.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.