Stedelijke vernieuwing

 • 16.03.10
  En toen waren er nog maar zeven...

  In mei is het dan zover. Een aantal kleinere stadsdelen fuseert waardoor er nog zeven deelgemeenten overblijven in Amsterdam. Doel is de slagkracht te vergroten en de bestuurlijke drukte in de hoofdstad te verminderen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het woonbeleid in de stad? Een vooruitblik.

 • 16.03.10
  Werk in uitvoering: de transformatie van een ‘prachtwijk’

  De Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord gaat op de schop. Er lopen al programma’s om deze Vogelaarwijk schoner, veiliger en economisch sterker te maken. Hoe de fysieke vernieuwing gaat verlopen is nog onzeker. Dat hangt af van technisch onderzoek naar de staat van de woningen. Bewoners zijn niet gerust op de ontwikkelingen. Het bewonerscomité verdenkt corporatie Ymere er zelfs van de huidige bewoners moedwillig weg te jagen uit hun ‘prachtwijk’. Stedelijke vernieuwing in uitvoering.

 • 16.03.10
  Corporaties schrikken terug voor hoge kosten gebouwd parkeren

  Parkeerruimte is in steden een schaars goed. In Amsterdam wordt dat probleem tegemoetgetreden met hoge parkeertarieven – die in het centrum horen tot de hoogste ter wereld -, bouw van parkeergarages en de verplichting om bij nieuwbouwprojecten de parkeervoorziening op de eigen kavel te realiseren. Op deze wijze zijn het Oostelijk Havengebied, IJburg en de Zuidelijke IJ-oever ontworpen. In deze dichtbebouwde nieuwbouwwijken staat daarom opvallend weinig blik op straat. Bewoners, politici en ontwikkelaars zijn het er roerend over eens dat dit de leefbaarheid van buurten bevordert.

 • 10.03.10

  Corporaties vragen wijkaanpak-subsidies aan

 • 10.03.10

  Start bouw Noordstrook Laan van Spartaan

  Ymere is gestart met de bouw van het eerste deel van de Noordstrook van de Laan van Spartaan in het stadsdeel Bos en Lommer. Rondom drie binnenhoven worden in totaal 472 huur- en koopwoningen gebouwd. Zowel appartementen als eengezinswoningen. De eerste bouwfase omvat 154 sociale en vrije sector huurwoningen. De woningen nabij de Erasmusgracht zijn eind 2011 gereed.

  Laan van Spartaan Amsterdam Plein

 • 08.03.10

   "Amsterdamse stadsvernieuwer is stedenschenner"

 • 20.01.10
  Veel sloop/nieuwbouw
  Op dezelfde avond dat het koningsdrama rond Marcouch zich afspeelde, keurde de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer ingrijpende sloop/nieuwbouwplannen grotendeels goed.
 • 15.01.10

  Piggelmeewoningen deels gesloopt

 • 18.11.09
  NUL20 woonbarometer
  Aandeel werklozenDe negentien buurten die samen de vijf Amsterdamse aandachtswijken vormen, worden onevenredig hard getroffen door de economische crisis. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitorrapportage ‘De Staat van de Aandachtswijken’ van de Dienst Onderzoek en Statistiek. De wijkaanpak moet bewoners van de Vogelaarwijken in tien jaar tijd sociaal-economisch naar het Amsterdamse gemiddelde, het ‘Normaal Amsterdams Peil’ (NAP), tillen.
 • 18.11.09
  Een jaar besteding Vogelaargeld

  De zogeheten ‘wijkaanpak’ heeft zijn eerste jaar er op zitten. Dus komt de vraag op wat het nu heeft opgeleverd. Harde cijfers zijn er (nog) niet, maar volgens programmamanager Hettie Politiek zit de winst vooral in een betere werkwijze en sfeer. Die winst moet het leed verzachten als straks door de crisis wellicht minder geld beschikbaar is.

 • 18.11.09
  Zoeken naar de G-Spot

  Wat bepaalt de tevredenheid over een woning en een buurt? De kwaliteit van de woning is maar één factor. De woonomgeving, zoals ligging, soort bewoners, voorzieningenniveau en het wijkprofiel zijn even belangrijk. Een gebied moet iets uitstralen. In strategieën om verloederde gebieden weer een ziel te geven, komt steeds meer aandacht voor de katalyserende rol die (maatschappelijke) voorzieningen, bij voorkeur gehuisvest in markante, buurtbepalende gebouwen, kunnen hebben. Vaak gaat het om ‘maatschappelijk vastgoed’, dat steeds minder in handen van de gemeente is. Investeringen daarin, zeker op langer termijn, kunnen een hoog maatschappelijk én financieel rendement opleveren. Synergie tussen gebied, gebouw en gebruikers is noodzakelijk om een hoogtepunt te bereiken.

 • 22.06.09
  NUL20 De Kwestie over rapport 'De Baat op Straat'

  Dat was schrikken. Volgens de nu bekende cijfers gaven Nederlandse woningcorporaties in 2006 nog ruim 300 miljoen euro uit aan sociale investeringen in Vogelaarwijken. Dit dus naast de investeringen in de fysieke vernieuwing. Voor 2008 zal dat niet minder zijn geweest. En dan komt het Utrechtse onderzoeksbureau Atlas voor gemeenten in samenwerking met SEO economisch onderzoek met een rapport (‘De baat op straat’) waaruit zou blijken dat “de effectiviteit van sociale investeringen van woningcorporaties niet kan worden aangetoond”.

 • 24.09.08

  Het rendement van de corporatie

  Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer de motie Van Gent c.s aan waarmee de corporaties onder druk werden gezet hun ‘overschotten’ in te zetten voor stedelijke vernieuwing. De sector zelf kreeg de gelegenheid binnen een half jaar met niet-vrijblijvende oplossingen te komen anders zou de politiek ingrijpen. Daarmee kwam het ‘vereveningsvraagstuk’ in alle hevigheid op de politieke agenda. De gestelde tijdslimiet komt snel naderbij.

 • 23.09.08

  “Meeste mensen willen uiteindelijk het liefst een doodgewoon rijtjeshuis”

  Mi Akoma di Color

 • 23.09.08

  Bewonersparticipatie of loopgravenoorlog?
  Het nieuwe Jeruzalem

 • 23.09.08

  Rondetafeldebat over de (on)mogelijkheden van participatie bij stedelijke vernieuwing
  Wil de kalkoen meepraten over het kerstmenu?

 • 23.09.08

  Vernieuwing Westelijke Tuinsteden dreigt te stagneren
  Onvoldoende woningen voor herhuisvesting

  De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden dreigt te stagneren. Voor de korte termijn zijn er onvoldoende vervangende woningen voor de huishoudens die wegens sloop hun huis moeten verlaten. Maar ook als corporaties en stadsdelen dat probleem weten te overwinnen, blijven er hardnekkige twijfels over de ingeslagen koers. Ze denken na over de bouw van minder koopappartementen en de haalbaarheid van meer eengezinswoningen.

 • 19.09.08

  Weg met het imago, leve de realiteit!

  Helma Hellinga
  Hellinga is stadssociologe en schrijfster van ‘Onrust in Park en Stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Het Spinhuis, Amsterdam 2006

 • 19.09.08

  Corporaties nemen voortouw bij aanpak Indische Buurt

  In de Oude Indische Buurt wordt de stedelijke vernieuwing steeds beter zichtbaar. Woningen worden hersteld en de openbare ruimte opgeknapt. De drie woningcorporaties die in de buurt actief zijn, hebben stadsdeel Zeeburg het aanbod gedaan ook de rest van de buurt een stevige impuls te geven.

 • 18.09.08

  De moeizame omgang met naoorlogse architectuur in Nieuw West
  Waardevol of rijp voor de sloop?

 • 16.09.08

  Bewonersparticipatie centraal bij vernieuwing stukje Slotervaart
  Vroege participatie, lange onzekerheid

  Bewoners van de Staalmanpleinbuurt lieten zich zaterdag 20 oktober voorlichten over de vernieuwingsplannen voor hun buurt. Woningcorporatie de Alliantie is dik tevreden over de opkomst: ruim 260 huishoudens tekenden de presentielijst.

 • 16.09.08

  Jongeren komen er bekaaid af in nieuwbouwplannen
  Eerste paal Jamboni in Staalmanpleinbuurt

  Over enkele weken wordt het startsein gegeven voor de bouw van ruim driehonderd nieuwe huur- en koopwoningen in de Staalmanpleinbuurt. Oplevering van de eerste woningen van project Jamboni is gepland in het eerste kwartaal van 2010. Behalve woningen verrijzen er een basisschool, zorgvoorzieningen, bedrijfsruimten en een moskee.

 • 15.09.08

  Investering: 2.420.646.846 euro

 • 13.04.08

  De sloop van naoorlogse wijken in historisch perspectief
  Hoe kon het zo misgaan?

Pagina's