Boeken en Rapporten

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

Kun je een interessante atlas maken over één stad? De makers van de Bosatlas van Amsterdam is het gelukt. Sla het boek op een willekeurige pagina open en je stuit op interessante kaarten en feitjes. Ook curieuze kaarten overigens: zoals alle moordplekken uit Baantjer-boeken, of de locaties van alle echte liquidaties.

Arm en rijk wonen in Europese steden steeds verder uit elkaar, zo blijkt uit de vergelijkende studie 'Socio-Economic Segregation in European Capital Cities'. Deze ruimtelijke segregatie bedreigt volgens de onderzoekers de sociale stabiliteit en de concurrentiekracht van steden.

Oude fabrieken en scheepswerven spreken tot de verbeelding. In het boek 'Terug naar de fabriek' gingen vijf journalisten op zoek naar het nieuwe leven in oude fabrieken. Ze ontdekten boeiende kunstenaars en bevlogen ondernemers die - na de crisis van 2008 - met beperkte middelen nieuw leven in industriemonumenten hebben weten te blazen.

Er komen steeds meer gemengde complexen met huurders en kopers. Wat vinden kopers en huurders eigenlijk van dat 'gemengd wonen'? Raymond Frederiks onderzocht dat in vijf case-studies ten behoeve van zijn bachelorscriptie. De meningen blijken per complex enorm uiteen te lopen.

In het nieuwe nummer van DASH staat verleden en toekomst van het woonerf centraal. Voor veel Nederlanders zal de meest tastbare herinnering aan 'het woonerf' zijn dat hij er in het pré TomTom-tijdperk hopeloos ronddoolde op zoek naar het huis van verhuisde vrienden.

Volgens de auteurs van De stoep is dit het gebied waar een prettige en gezonde stad begint. In straten waar bewoners in hun voortuintje rommelen of op hun bankje zitten, neemt de leefbaarheid toe. Er wordt zelfs minder ingebroken. Het boek is een pleidooi voor eerherstel van de oud-Hollandse stoep, of op zijn minst voor een overgangsgebied tussen huis en straat waar bewoners elkaar ontmoeten.

Het jaar 1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. De in dat jaar verschenen Vierde Nota legitimeerde dat overal in Nederland de schop de grond inging. De nota markeerde een trendbreuk, waarin logistiek en dienstverlening nieuw economisch perspectief moesten bieden voor een natie die haar traditionele industrie had verloren.

Alternatief voor verzorgingshuis? Het is een misverstand dat ouderen zonder zware indicatie door de hervormingen in de langdurige zorg niet meer in verzorgingshuizen mógen wonen. Het verschil is dat zij zelf moeten betalen voor de huisvesting en andere services en hotelmatige diensten.

Wie Amsterdam enigszins kent, weet dat er meer is dan de grachtengordel en het Rijksmuseum. Maar wie kent iFabrica in Noord, café In 't Aepjen, de winkel van Stadshout of de Dubbeltjespanden? En in welk buitenrestaurant neem je zelf je barbecuevlees mee en waar drink je biologische borrels?

Volgens dit rapport van Platform31 wordt de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten. En omdat gemeenten een belangrijke taak hebben in de huisvesting van deze burgers, moeten ze daar wel een visie op formuleren. De eerste stap daartoe is inzicht krijgen in de geschiktheid van de woningvoorraad.

Naar het effect van de verkoop van corporatiewoningen is al veel onderzoek gedaan. Socioloog Barend Wind voegt er daar een aan toe en gaat daarbij niet over een nacht ijs. Hij betrekt in zijn studie maar liefst vijfhonderd Nederlandse buurten in 31 grote en middelgrote steden. Daarvoor put hij uit bestaand statistisch materiaal uit leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes.

Het boek 'Ridders in de Bijlmer' vertelt de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam-Zuidoost vanuit een ruimtelijk perspectief. De auteur begint niet, zoals je zou verwachten, in jaren zestig bij de Grondslagen voor de Zuidoostelijke Stadsuitbreiding, maar al voor de jaartelling.

Onderzoek naar bewonersparticipatie in Bijlmermeer
De Bijlmer is volledig bedacht door professionals en ook bij de beleidsontwikkeling van de vernieuwing speelden bewoners nauwelijks een rol. Maar bewoners hebben wel invloed en inbreng gehad bij het uiteindelijke vernieuwingsproces in hun wijk. Al zijn de bewoners daar zelf minder van overtuigd dan professionals en bestuurders.

Hoe pak je herbestemming van oude panden aan ten tijde van crisis? Sommigen zoeken het in nieuwe verdienmodellen, slimme financiering of ontwikkelend beheer, anderen in het organisch ontwikkelen of een bottom-up benadering.

De publicatie ‘Werk aan de Werf, Laboratorium NDSM-werf, Koers 2014-2025’ is volgens de achterflap een toekomstvisie op de NDSM-werf. Maar de term 'toekomstvisie' zet de argeloze lezer wel op het verkeerde been. Het is meer een werkdocument, grotendeels een weerslag van interne discussies van degenen die hun ziel en zaligheid hebben verbonden aan wat het NDSM-terrein nu is.

Pagina's