Boeken en Rapporten

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

In het nieuwe nummer van DASH staat verleden en toekomst van het woonerf centraal. Voor veel Nederlanders zal de meest tastbare herinnering aan 'het woonerf' zijn dat hij er in het pré TomTom-tijdperk hopeloos ronddoolde op zoek naar het huis van verhuisde vrienden.

Volgens de auteurs van De stoep is dit het gebied waar een prettige en gezonde stad begint. In straten waar bewoners in hun voortuintje rommelen of op hun bankje zitten, neemt de leefbaarheid toe. Er wordt zelfs minder ingebroken. Het boek is een pleidooi voor eerherstel van de oud-Hollandse stoep, of op zijn minst voor een overgangsgebied tussen huis en straat waar bewoners elkaar ontmoeten.

Het jaar 1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. De in dat jaar verschenen Vierde Nota legitimeerde dat overal in Nederland de schop de grond inging. De nota markeerde een trendbreuk, waarin logistiek en dienstverlening nieuw economisch perspectief moesten bieden voor een natie die haar traditionele industrie had verloren.

Alternatief voor verzorgingshuis? Het is een misverstand dat ouderen zonder zware indicatie door de hervormingen in de langdurige zorg niet meer in verzorgingshuizen mógen wonen. Het verschil is dat zij zelf moeten betalen voor de huisvesting en andere services en hotelmatige diensten.

Wie Amsterdam enigszins kent, weet dat er meer is dan de grachtengordel en het Rijksmuseum. Maar wie kent iFabrica in Noord, café In 't Aepjen, de winkel van Stadshout of de Dubbeltjespanden? En in welk buitenrestaurant neem je zelf je barbecuevlees mee en waar drink je biologische borrels?

Volgens dit rapport van Platform31 wordt de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten. En omdat gemeenten een belangrijke taak hebben in de huisvesting van deze burgers, moeten ze daar wel een visie op formuleren. De eerste stap daartoe is inzicht krijgen in de geschiktheid van de woningvoorraad.

Naar het effect van de verkoop van corporatiewoningen is al veel onderzoek gedaan. Socioloog Barend Wind voegt er daar een aan toe en gaat daarbij niet over een nacht ijs. Hij betrekt in zijn studie maar liefst vijfhonderd Nederlandse buurten in 31 grote en middelgrote steden. Daarvoor put hij uit bestaand statistisch materiaal uit leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes.

Het boek 'Ridders in de Bijlmer' vertelt de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam-Zuidoost vanuit een ruimtelijk perspectief. De auteur begint niet, zoals je zou verwachten, in jaren zestig bij de Grondslagen voor de Zuidoostelijke Stadsuitbreiding, maar al voor de jaartelling.

Onderzoek naar bewonersparticipatie in Bijlmermeer
De Bijlmer is volledig bedacht door professionals en ook bij de beleidsontwikkeling van de vernieuwing speelden bewoners nauwelijks een rol. Maar bewoners hebben wel invloed en inbreng gehad bij het uiteindelijke vernieuwingsproces in hun wijk. Al zijn de bewoners daar zelf minder van overtuigd dan professionals en bestuurders.

Hoe pak je herbestemming van oude panden aan ten tijde van crisis? Sommigen zoeken het in nieuwe verdienmodellen, slimme financiering of ontwikkelend beheer, anderen in het organisch ontwikkelen of een bottom-up benadering.

De publicatie ‘Werk aan de Werf, Laboratorium NDSM-werf, Koers 2014-2025’ is volgens de achterflap een toekomstvisie op de NDSM-werf. Maar de term 'toekomstvisie' zet de argeloze lezer wel op het verkeerde been. Het is meer een werkdocument, grotendeels een weerslag van interne discussies van degenen die hun ziel en zaligheid hebben verbonden aan wat het NDSM-terrein nu is.

Het Derivaten Drama van Jan Smit is al weer het tweede boek over de Vestia-affaire. In september verscheen De Vrije Val van Vestia van FD-journalist Hans Verbraeken. Smit heeft het voordeel dat hij voor zijn reconstructie ook Verbraekens boek en de verhoren van de Parlementaire Enquête kan benutten.

Met het Scheepvaarthuis, opgeleverd in 1916, aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade loste architect Joan Melchior van der Meij (1878-1949) min of meer het startschot voor de Amsterdamse Schoolbeweging. Maar terwijl zijn collega’s Michel de Klerk en Piet Kramer - die ook werden ingeschakeld bij de bouw - beroemd werden, is het leven en werk van Van der Meij in de schaduw gebleven.

Waarom zien de Nederlandse steden er uit zoals ze er uitzien? Op deze vraag willen de auteurs in dit monumentale boek een antwoord geven. Dat antwoord brengt in 320 pagina's in groot formaat duizend jaar stedenbouw in beeld.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de financiële risico's van huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt. Dit levert, afgezien van de gekleurde geografische datakaarten, geen vrolijk beeld op. Veel Nederlanders staan er beroerder voor dan een decennium geleden.

Pagina's