Boekbesprekingen

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.
 
Dit boek vormt natuurlijk zelf het antwoord op de titel. Maar het verwijst misschien ook naar de angst van menige stedenbouwkundige: kiest de zelfbouwer en masse voor de boerderette of een goedkope cataloguswoning met zo veel mogelijk binnenruimte? Of brengt de geboden bouwvrijheid onvermoede…
Nederland is praktisch volgebouwd en dichtbevolkt. Dat staat er garant voor dat bij ieder ruimtelijk project verschillende overheden en particuliere partijen over elkaar heen rollen. Om een aantal jaren later te constateren dat oorspronkelijke visies en wensen zijn achterhaald door de realiteit.…
Hoewel niemand de Randstad als een eenheid zou durven presenteren, is het begrip zelf onmogelijk weg te denken. Al was het maar omdat de betrokken gemeenten en provincies, om het Rijk niet te vergeten, tot elkaar zijn veroordeeld als het gaat om het continueren van de economische dynamiek in dit…
In het januarinummer van NUL20 kwam ‘Publiek vastgoed’ van architect Marc van Leent al ter sprake (bespreking op www.nul20.nl). Zijn betoog wordt nu rijkelijk aangevuld door beroepsgenoot Matthijs de Boer, die ‘Binnen in de stad’ het licht deed zien. Hoewel beiden zich richten op het gebruik van…
Een boek dat bijna geen moment verveelt is deze verzameling portretten (18 stuks) in tekst en beeld van Amsterdamse bootbewoners. Jowi Schmitz, zelf bootbewoonster, tekende de persoonlijke verhalen op van mensen die het water verkiezen boven de vaste wal. Zoals te verwachten viel hebben ze meestal…
Hoe reageren bewoners op de ingrepen die horen bij stedelijke vernieuwing en hoe ervaren zij hun ‘geherstructureerde’ leefomgeving? Twee studenten stadssociologie (UvA) onderzochten het in Nieuw-West en in Zuid-Oost. De uitkomsten verrassen niet: de ene bewoner is tevreden, de ander niet. Hoewel…
Woningcorporaties komen de laatste tijd regelmatig in het nieuws als er iets misgaat met miljoenenspeculaties of wanneer de als wat al te ruimhartig ervaren beloning van directeuren aan de orde is. Dat er mogelijk iets ontbreekt aan het toezicht op doen en laten van directies kan niet worden…
Zo’n veertig jaar geleden begon het ‘groeikernbeleid’ zijn opmars in Nederland. Het kwam neer op versnelde en vooral functionele bouw rond grotere steden, zodat een overloop van woningzoekenden mogelijk werd. Inmiddels wonen er (volgens een cijfer van begin 2012) ruim 860.000 mensen in plaatsen als…
Doorstroming, het is inmiddels een begrip geworden dat woningcorporaties en gemeenten doet watertanden. Vanzelfsprekend is het immers allang niet meer. Woningzoekenden, en dan vooral nieuwkomers en starters, hebben het nakijken. Alle reden voor een experiment, vond Platform31, en dan met name…
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont en werkt in een stad, en dat geldt ook voor Nederland. Maar als geïntegreerd onderzoeksgebied bestaat ‘stadsstudies’ niet. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakte daarom met het programma ‘Urbanisatie & Stadscultuur…
In 1992, ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum, bracht de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties de eerste Atlas Sociale Woningbouw uit. De atlas bestond en bestaat uit een verzameling detailkaarten van Amsterdam met daarop per woningblok en per kleur het bezit van de Amsterdamse…
De opiniesite Ruimtevolk heeft blogs en andere artikelen - waaronder interviews met Adri Duivesteijn en Rudy Stroink - verzameld in een jaarboek. Het overkoepelende thema is ‘nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening’, maar het motto had ook kunnen zijn ‘klein is het nieuwe groot’. De rode…
Atlas Amstelland - Biografie van een landschap presenteert de geschiedenis van Amstelland in een reeks nieuw getekende kaarten, gebaseerd op resultaten van recent onderzoek. Daarop is te zien hoe het landschap zich ontwikkelde van veenwildernis tot geliefd groengebied. We worden meegenomen vanaf…
Tweejaarlijks wordt de thermometer in de hoofdstad gestoken via het grootschalige bewonersonderzoek Wonen in Amsterdam (WiA). Centraal in het onderzoek staat de verhouding tussen woningmarktsegmenten en inkomensgroepen. WiA geeft informatie over de ontwikkeling van de inkomens, de woningvoorraad en…
In Amsterdam Noir wordt de lezer in 15 donkere verhalen meegenomen op een verkenningstocht langs duistere en donkere kanten van de stad. Dit boek wil stadsbewoners en vakgenoten op een andere manier laten kijken naar Amsterdam en ze dingen laten zien waarvan ze het bestaan misschien niet eens…
Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam geeft jaarlijks het Projectenboek uit met alle projecten die dat jaar gereed zijn gekomen. Een mooi naslagwerk met achtergrondinformatie, foto’s en plattegronden van de projecten. Dit jaar niet alleen inclusief de juryrapporten van de prijzen die…
Marc van Leent, van huis uit architect, maar tegenwoordig vooral actief als conceptontwikkelaar, munt een nieuwe term: ‘publiek vastgoed’. Daarmee biedt hij een geëngageerde visie aan op maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, gemeentehuizen of zorginstellingen. In een tijd waarin het sociale…
Nu er miljoenen islamitische gelovigen in Europa wonen is de vraag hoe hun religie zich, buiten de cultuur en de samenleving van de moederlanden, verder zal ontwikkelen actueel. Sluiten zij zich op in heimwee of trots en worden moskeeën allochtone mini-samenlevingen, die zich afzetten tegen de…
Jammer voor de schrijvers van dit boek dat de files in 2012 zijn afgenomen. Het maakt hun voorstellen om verkeersinfarcten tegen te gaan toch iets minder urgent. Maar dat neemt niet weg dat Tijs van den Boomen en Ton Venhoeven in ‘De mobiele stad’ met intelligente voorstellen komen de mobiliteit te…
Het Schip van Michel de Klerk vormt een internationaal hoogtepunt op het gebied van architectuur en volkshuisvesting. Een hoogtepunt uit het werk van De Amsterdamse School. Het opvallende gebouw trekt tot aan de dag van vandaag bezoekers uit de hele wereld. Speciaal voor die bezoekers - maar ook…
In 1963 zette Jacques P. Thijsse zijn ‘Enkele gedachten over het ruimtelijk beeld van Nederland in het jaar 2000 bij een bevolking van 20 miljoen’ op papier. Hij kon onmogelijk vermoeden dat dit het begin was van een lange reeks toekomstscenario’s. In ‘Dutch New Worlds’, een zeer leesbare versie…
Dat er in het noorden en zuiden van ons land gebieden zijn waar de bevolking afneemt, is bekend. Maar daar blijft het niet bij. Het CBS verwacht dat na 2038 in heel Nederland de bevolking zal afnemen. Dat heeft gevolgen voor voorzieningen, leefbaarheid, waarde van vastgoed en economische kansen.…
De term ‘duurzaamheid’ ligt op ieders lippen. Ook in de bouwsector. Ondanks de economische tegenwind speelt bij ieder project de vraag: hoe duurzaam gaan we het maken? Technisch is heel veel mogelijk. Dat er ook andere zaken bij komen kijken, maakt Alijd van Doorn duidelijk in ‘Het duurzame…
In de stroom studies en uitgaven over alternatieve strategieën voor grootschalige stedelijke vernieuwing is nu ‘Wijken en wegen’ verschenen. Het is een uitgave van het Platform Corpovenista, waaraan veertien woningcorporaties en de koepelorganisatie Aedes deelnemen. Het richt zich op kennis die is…