Boeken en Rapporten

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

Raymond Frederiks onderzocht - gesteund door de UvA en Stadgenoot - welke omstandigheden er aan kunnen bijdragen dat 'goedkope scheefwoners' doorstromen naar de vrije sector. Het antwoord op de vraag 'wat wil en kan de scheefwoner in Amsterdam' laat zich raden: niet veel.

Aan het begin van de zomer bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een studie uit naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen de stadsgrenzen, afgezet tegen de regionale woningbehoeften tot 2050. De conclusie is dat er in veel stedelijke gebieden nog volop ruimte is voor woningen, namelijk in leegstaande panden en op on- of onderbenutte terreinen.

Hoe word je gelukkig oud in de stad? Dat is vraag van Bas Liesker en Meintje Delisse van Heren 5 architecten zich stelden voor het boek Stadsveteranen. Zij introduceren de term 'stadsveteraan' als alternatief voor senior of oudere.

Jaarlijks krijgen Amsterdamse corporaties en hulpverleners te maken met zo'n tweehonderd gevallen van ernstige woningvervuiling. Stadgenoot-medewerker en deeltijdstudente Chanti Tjon-A-Joe onderzocht voor haar opleiding en in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties hoe de aanpak daarvan in Amsterdam kan worden verbeterd.

In Amsterdam zijn al meer dan twintig zogenoemde Stadsdorpen opgericht. Het zijn initiatieven voor en door bewoners die mede veel aandacht krijgen omdat ze passen in de ideologie van de zelfredzame burger en de 'participatiesamenleving'. In het stadsdorp wordt modern nabuurschap nagestreefd, maar dan niet per se van buren maar van wijkbewoners.

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat concludeert Gerard van Bortel in zijn proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak.

Gezinnen hebben de stad herontdekt. Maar waarom willen meer ouders in de stad blijven wonen? Hoe gebruiken ouders en kinderen eigenlijk hun omgeving? En wat voor eisen stellen ze daar aan? Waar komen ze graag en welke plekken mijden ze?

Een half miljoen huurders woont te duur. Dat is de meest opvallende uitkomst van het tweejaarlijkse onderzoek WoonOnderzoek Nederland (WoON2015). De woonlasten voor huurders zijn gestegen en voor kopers gedaald. Het WoON wordt eens in de drie jaar uitgevoerd door het ministerie van BZK in samenwerking met het CBS.

Energielabels zijn de belangrijkste meters voor de energieprestaties van woningen, terwijl ze weinig zeggen over het feitelijk gebruik. Dat concludeert promovendus Daša Majcen van de TU Delft in haar proefschrift 'Predicting energy consumption and savings in dwelling stock; a performance gap analysis in the Netherlands'.

Wie kent ze niet: Hofjes - besloten groene woonomgevingen met kleine huizen rond een binnentuin. Het is een typerend onderdeel van Hollandse steden. De auteur van Hofjes, Willemijn Wilms Floet, heeft de hofjes van de Randstad-steden Amsterdam, Leiden, Gouda, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht in kaart gebracht.

Auteur Stephan Steinmetz belicht in dit boek alle aspecten van het leven van duizenden mensen in Asterdorp, het 'dorp voor ontoelaatbaren' in Amsterdam Noord. Aan de hand van interviews, beleidsnotities en privearchieven reconstrueert Steinmetz met een goed oog voor detail, het ontstaan en de uiteindelijke teloorgang van dit 'asocialendorp'.

Dreigen met ontruiming blijkt een probaat middel tegen overlastgevers. Dat blijkt uit een door Regioplan uitgevoerd onderzoek voor het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Het onderzoek baseert zich op tientallen casussen aangeleverd door woningcorporaties en gemeenten.

In het geheel genomen wijken de woonwensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders niet significant af van die van autochtone huizenzoekers. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek uitgevoerd door gebiedsontwikkelaar BPD. Het rapport is geschreven om woningontwikkelaars meer inzicht in de woonwensen van de potentieel grote groep huizenkopers onder de nieuwe Nederlanders.

In het kielzog van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie borrelen allerlei initiatieven op. Een daarvan is het verschijnen van de bundel EU@Amsterdam, met de dubbelzinnige ondertitel 'Een stedelijke raad'. De EU wordt geacht dit half jaar een 'stedelijke agenda' op te stellen.

Van moestuin tot zelfbouw en van het zelf beheren van met sluiting bedreigde buurthuizen tot het starten van je eigen sociale onderneming. Het afgelopen decennium is een keur aan lokale burgerinitiatieven ontstaan.

Pagina's