Boekbesprekingen

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.
 
Het passend toewijzen leidt niet tot een toenemende concentratie van lage inkomens. Dat blijkt uit dit onderzoek van RIGO en Platform31. Sinds 2016 zijn corporaties verplicht om goedkope woningen toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen. Gevreesd werd dat dit tot meer inkomenssegregatie…
‘Ecologen moeten leren denken als ontwerpers en ontwerpers als ecologen’. Dat is het motto van het boek ‘Stadsnatuur maken/Making urban nature’. De auteurs propageren het 'natuurinclusief ontwerpen': de integratie van natuur en ecologie in stedelijke functies. De architecten Piet Vollaard en…
Het is de tijd van de Bijlmerjubilea. In november 2018 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste bewoners in de Bijlmer de sleutel van hun nieuwe huis kregen.
De ondertitel van Wasted City is 'Approaches to Circular City Making'. Het boek is een mix van theoretische beschouwingen en internationale voorbeelden van circulaire plannen, ondernemingen en experimenten. De rode draad: afval bestaat niet, alleen is materiaal soms op de verkeerde plek. Leuk om…
Richard Florida heeft de tijdgeest weer goed te pakken. In zijn bestseller 'The Rise of the Creative Class' beschreef hij begin deze eeuw hoe de vestiging van creatievelingen, techneuten en kenniswerkers het keerpunt vormde voor steden in verval. Nu waarschuwt hij in 'The New Urban Crisis' voor de…
Drie Amsterdamse woningcorporaties hebben de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd met het verhuren van vrijesectorwoningen met een inkomensafhankelijke huurkorting. Belangrijkste doel was meer doorstroming in de sociale huursector te bevorderen. De idee was dat middeninkomens eerder geneigd zijn…
Huurders denken graag mee, maar niet meer in een tijdrovende overlegstructuur. Momenteel krimpen veel huurderorganisaties en zijn de enkele nog actieve huurders vaak 50-plus, man en van Nederlandse afkomst. Het toekomstperspectief van de huidige huurdersorganisaties is onzeker, stelt Platform31 dan…
Tot voor kort behoorde de term 'gentrificatie' nog tot het vakjargon van sociaalgeografen. Maar inmiddels leggen ook Parool-journalisten de term al niet meer uit. Voor alle zekerheid: gentrificatie is de term voor het proces waarin draagkrachtiger bewoners en gebruikers meer stedelijke ruimte gaan…
Het stereotiepe beeld van 'Nieuw-West' is veelal dat van een probleemwijk, terwijl de Westelijke Tuinsteden de omvang en de diversiteit hebben van een grote provincieplaats. Voor wie meer wil weten van de ontwikkelingen in het stadsdeel is er nu het boek 'Nieuw-West: Parkstad of Stadswijk'. Dat is…
De Canon Volkshuisvesting is inmiddels ook in boekvorm verschenen. Eerder verscheen al een digitaal platform waar aan de hand van 25 vensters de grote lijnen van de moderne volkshuisvestingsgeschiedenis werden geschetst. Die digitale versie heeft de voordelen die inherent zijn aan het medium:…
'Jongens, maak het maar mooi' - Stadsontwikkelaar en ambtenaar in Amsterdam 1963–1986 is het persoonlijke verhaal van Max van den Berg, een ambtenaar die meer invloed had dan menig politicus. Wethouders kwamen en gingen, hij bleef bijna een kwart eeuw op zijn post.
Voor wie zich wil inlezen in de visies van belangrijke stedenbouwers en internationale denkers over de stad is 'De toekomst van de stad' van Zef Hemel een fijne inleiding. Op een zeer toegankelijke manier krijgt de lezer een overzicht van stedelijke theorieën van planologen, sociologen en historici…
Met het werk van de Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten krijgen weinig mensen direct mee te maken, maar indirect des te meer. De adviezen drukken een belangrijke stempel op de stad. Waarom mocht de kroon op de Shelltoren wel groter worden gemaakt, maar kon een hoektoren op het C&A…
Raymond Frederiks onderzocht - gesteund door de UvA en Stadgenoot - welke omstandigheden er aan kunnen bijdragen dat 'goedkope scheefwoners' doorstromen naar de vrije sector. Het antwoord op de vraag 'wat wil en kan de scheefwoner in Amsterdam' laat zich raden: niet veel. Veel scheefwoners uit de…
Aan het begin van de zomer bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een studie uit naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen de stadsgrenzen, afgezet tegen de regionale woningbehoeften tot 2050. De conclusie is dat er in veel stedelijke gebieden nog volop ruimte is voor woningen,…
Hoe word je gelukkig oud in de stad? Dat is vraag van Bas Liesker en Meintje Delisse van Heren 5 architecten zich stelden voor het boek Stadsveteranen. Zij introduceren de term 'stadsveteraan' als alternatief voor senior of oudere. Ze hadden niet een bepaalde leeftijd voor ogen, maar een…
Jaarlijks krijgen Amsterdamse corporaties en hulpverleners te maken met zo'n tweehonderd gevallen van ernstige woningvervuiling. Stadgenoot-medewerker en deeltijdstudente Chanti Tjon-A-Joe onderzocht voor haar opleiding en in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties hoe de aanpak…
In Amsterdam zijn al meer dan twintig zogenoemde Stadsdorpen opgericht. Het zijn initiatieven voor en door bewoners die mede veel aandacht krijgen omdat ze passen in de ideologie van de zelfredzame burger en de 'participatiesamenleving'. In het stadsdorp wordt modern nabuurschap nagestreefd, maar…
Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat concludeert Gerard van Bortel in zijn proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak.
Gezinnen hebben de stad herontdekt. Maar waarom willen meer ouders in de stad blijven wonen? Hoe gebruiken ouders en kinderen eigenlijk hun omgeving? En wat voor eisen stellen ze daar aan? Waar komen ze graag en welke plekken mijden ze?
Een half miljoen huurders woont te duur. Dat is de meest opvallende uitkomst van het tweejaarlijkse onderzoek WoonOnderzoek Nederland (WoON2015). De woonlasten voor huurders zijn gestegen en voor kopers gedaald. Het WoON wordt eens in de drie jaar uitgevoerd door het ministerie van BZK in…
Energielabels zijn de belangrijkste meters voor de energieprestaties van woningen, terwijl ze weinig zeggen over het feitelijk gebruik. Dat concludeert promovendus Daša Majcen van de TU Delft in haar proefschrift 'Predicting energy consumption and savings in dwelling stock; a performance gap…
Wie kent ze niet: Hofjes - besloten groene woonomgevingen met kleine huizen rond een binnentuin. Het is een typerend onderdeel van Hollandse steden. De auteur van Hofjes, Willemijn Wilms Floet, heeft de hofjes van de Randstad-steden Amsterdam, Leiden, Gouda, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht…
Auteur Stephan Steinmetz belicht in dit boek alle aspecten van het leven van duizenden mensen in Asterdorp, het 'dorp voor ontoelaatbaren' in Amsterdam Noord. Aan de hand van interviews, beleidsnotities en privearchieven reconstrueert Steinmetz met een goed oog voor detail, het ontstaan en de…