• Voorzitter Marc Calon vertrekt 1 januari 2017 bij Aedes vereniging van woningcorporaties. Hij wordt voorzitter van LTO Nederland, de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de land- en tuinbouwsector. Calon is sinds 2009 voorzitter van Aedes. Zijn tweede en laatste termijn zou volgend jaar juni aflopen. "‘Ik had graag mijn tweede termijn bij Aedes volledig willen uitdienen, maar dit is een uitdaging die ik als actief akkerbouwer graag aanga.
  Nieuwsartikel

 • Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties die vóór 1 juli 2015 voor onbepaalde tijd zijn benoemd, moeten ook een fit en proper toets ondergaan. Zo bevelen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen aan. Ook moeten bestuurders en commissarissen vooraf beter worden geïnformeerd over de inhoud van het toetsingsgesprek. Bestuurders en commissarissen worden sinds midden 2015 door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun (her)benoeming.… meer
  Nieuwsartikel

 • Vakbond FNV wil onmiddellijk een einde aan de verhuurderheffing. De extra belastingheffing voor verhuurders van sociale huurwoningen heeft er volgens de FNV toe geleid, dat huurders veel meer huur betalen. En de sociale woningvoorraad krimpt. Bovendien zijn honderden medewerkers van woningcorporaties ontslagen en is er veel minder werk in de bouw en verbouw van sociale huurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam worden honderden potentiële studentenwoningen voor statushouders niet gebruikt. Zo schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) aan de leden van de Tweede Kamercommissie Wonen. De benodigde studentenwoningen zijn beschikbaar, maar door gebrekkige samenwerking tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Amsterdam is er nauwelijks vraag naar campuscontracten. De corporaties hebben alles gedaan wat van hen mag worden verwacht, zegt AFWC-… meer
  Nieuwsartikel

 • Sociale huurwoningen moeten op een andere manier worden verdeeld, meent de VVD-gemeenteraadsfractie in Amstelveen. In schriftelijke vragen aan wethouder Raat wordt de vraag opgeworpen of er een einde kan worden gemaakt aan het leuren met sociale huurwoningen. Ook in Amstelveen wordt een woning gemiddeld negen keer aangeboden voordat iemand het aanbod accepteert. Volgens burgerraadslid Arjan Gerritsen werkt de huidige verdeling via Woningnet niet goed. "Er wordt bezichtigd, maar even zo vaak… meer
  Nieuwsartikel

 • De drie IJmondgemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben eieren voor hun geld gekozen en zich alsnog aangesloten bij de woningmarkregio Metropool Amsterdam (MRA). Minister Blok had ze eerder daartoe opgeroepen en daarbij duidelijk gemaakt dan hun aanvraag om de woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond te vormen kansloos was. In het voorstel dat de minister naar de Kamer heeft gestuurd is sprake van 19 woningmarktregio's. De regio's rond Amsterdam en Den Haag/Rotterdam zijn veruit de… meer
  Nieuwsartikel

 • Er was een tijd dat corporaties het gros van de nieuwbouwproductie in Amsterdam voor hun rekening namen. Nog niet zo lang geleden lag dat aandeel rond de 70 procent. Die tijd ligt achter ons. Vorig jaar leverden de corporaties nog 38 procent van de 4.356 woningen op. Dat aandeel zal verder dalen.
  Achtergrondartikel

 • Aan initiatieven voor wooncoöperaties geen gebrek. Ook in Amsterdam zijn ongeveer twintig groepen bewoners bekend die op een nieuwe of bestaande plek een coöperatie willen beginnen. Betaalbaarheid en zeggenschap zijn daarbij kernwoorden, maar realisatie blijkt een mijl op zeven.
  Achtergrondartikel

 • Khalid Boutachekourt (1973) is de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Khalid Boutachekourt is in het dagelijks leven directeur van organisatieadviesbureau PUblinc., en heeft daarnaast zitting in Raden van Toezicht bij onder meer de NOS en de Melkweg. Boutachekourt brengt veel ervaring in op het gebied van sociale vraagstukken en grootstedelijk beleid. Boutachekourt: “Mijn ervaring ligt binnen het sociaal domein als veranderkundige en bestuurskundige. Er zijn… meer
  Nieuwsartikel

 • In elk stadsdeel wordt minstens 75 procent van de corporatievoorraad onder de aftoppingsgrenzen verhuurd. Corporaties gaan maximaal een derde van hun sociale huurwoningen aan jongeren toewijzen. En er komt één lage grondprijs voor sociale huurwoningen in de stad. Dit en nog veel meer staat in de Uitwerking van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken.
  Achtergrondartikel

 • Update 15 juliHaarlem en de overige gemeenten van Zuid-Kennemerland besloten eind juni zich bij de nieuwe woningmarktregio Metropool Amsterdam (MRA) aan sluiten. Hun regio-partners in IJmond namen deze keuze niet over, maar minister Blok heeft Heemskerk, Beverwijk en Velsen na een goed gesprek overtuigd zich ook aan te sluiten, zodat een woningmarktregio van 32 gemeenten ontstaat. Ze hadden ook weinig keus.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse corporaties hebben alle prestatieafspraken in 2015 gehaald, maar de druk op de sociale woningmarkt neemt verder toe. Zo blijkt uit het Jaarbericht van de AFWC. Zowel het aantal als het aandeel corporatiewoningen is in 2015 verder teruggelopen.
  Nieuwsartikel

 • Sinds jaar en dag maken de corporaties prestatieafspraken met de gemeente Amsterdam en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarbij de afspraken met het vorige college nog voor het eerste halfjaar gelden. Hoewel vanaf juli voor de komende vier jaar de zogeheten Samenwerkingsafspraken gelden, worden de aanbiedingsafspraken per kalenderjaar gemeten.
  Achtergrondartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties willen meer sociale huurwoningen bouwen en minder verkopen. Dat is nodig gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, zo concludeert de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) bij de publicatie van het traditionele jaarbericht. Het aantal mensen met lage inkomens groeit, terwijl de sociale woningvoorraad slinkt. Volgens de AFWC kunnen de corporaties weer meer bouwen. Hun financiële positie is gezonder dan enkele jaren geleden, onder meer doordat zij… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad zou op woensdag 22 juni zijn fiat geven aan de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken tussen huurders, corporaties en gemeente. Het punt is echter van de agenda gehaald. Vorige week ontstond er bij de behandeling in de raadscommissie twijfel over de afspraken die zijn gemaakt rond de verkoop van sociale huurwoningen. Ter stemming ligt voor de Uitvoeringsovereenkomst Verkoop Sociale Huurwoningen met de afspraak om vanaf 2019 tot een dynamisch evenwicht te komen van minimaal 162… meer
  Nieuwsartikel

 • Op plekken waar veel mensen willen wonen zoals in Amsterdam, zullen meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Zo stelt een werkgroep van de PvdA aan de vooravond van het volgend jaar te schrijven verkiezingsprogramma. Ook moet het systeem van huurpunten en toeslagen plaatsmaken voor een eerlijker systeem gebaseerd op een zogenaamde woonquote. En moeten huurders meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze wonen.
  Nieuwsartikel

 • Jarenlange verhuur van een sociale huurwoning via Airbnb is niet automatisch grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. Zo heeft de kantonrechter geoordeeld in een procedure van een Amsterdamse woningcorporatie tegen een huurster. Wel moet de vrouw het genoten voordeel afstaan. De vrouw verhuurde vanaf 2012 gemiddeld twee nachten per maand haar woning via Airbnb. Reden voor de verhuurder om een einde te maken aan de huurovereenkomst. In sociale huurwoningen is vakantieverhuur niet… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam start met een vorm van lokale huurtoeslag. "Wij gaan ervoor zorgen dat huren dalen voor de mensen die het het hardst nodig hebben", zegt wethouder Laurens Ivens (SP). Volgens hem komen steeds meer mensen in de problemen door hoge huren. Amsterdam begint het subsidieproject met het in kaart brengen van huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum èn een huur die ligt boven de huurtoeslaggrens. Deze groep komt in aanmerking voor een structurele verlaging van hun… meer
  Nieuwsartikel

 • De ledenvergadering van de Huurdersvereniging Amsterdam is gisteravond akkoord gegaan met de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken. Op de vergadering werden wel twee moties aangenomen met toekomstig huiswerk voor het HA-bestuur. In de eerste wordt het bestuur opgeroepen om zich sterk te blijven maken voor het stopzetten van verkoop en liberalisatie van huurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Minister Blok (Wonen) wil wooncoöperaties meer experimenteerruimte geven om deze nieuwe woonvorm meer kans van slagen te geven. Bijvoorbeeld om een Koopgarant-regeling of andere variant van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) mogelijk te maken. Dat maakte hij bekend bij een conferentie op 9 juni in Pakhuis de Zwijger. Aan enthousiasme voor de wooncoöperatie ligt het niet. Volgens Platform31 zijn ongeveer duizend initiatieven in Nederland bekend, waarvan twintig in Amsterdam.
  Nieuwsartikel

 • Wetenschappers zeggen het nu ook. De verhuurderheffing is een onding. Het centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) constateert dat de heffing zorgt voor perverse prikkels en uit rechtvaardigheidsoogpunt moeilijk te verdedigen valt. De belasting drijft de huren van sociale huurwoningen op zorgt ervoor dat vooral huurders opdraaien voor het vullen van de staatskas. De heffing voldoet niet aan het draagkrachtbeginsel, is het vernietigende oordeel van de COELO.… meer
  Nieuwsartikel

 • Er komt dezelfde lage grondprijs voor nieuwe sociale huurwoningen in de hele stad. Corporaties mogen een derde van hun reguliere vrijkomende woningen met tijdelijke vijfjarige jongerencontracten gaan toewijzen. Corporaties monitoren voortaan dat in elk stadsdeel minstens 75 procent van hun woningen onder de aftoppingsgrenzen worden verhuurd. Corporaties gaan flink investeren in duurzaamheid. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken.
  Nieuwsartikel

 • Corporaties maken pas op de plaats met de verkoop van sociale huurwoningen, aldus Het Parool en De Volkskrant. Deze ontwikkeling zette overigens eind vorig jaar al in. De beleidswijziging heeft een aantal oorzaken. Corporaties staan er financieel weer beter voor en ze realiseren hogere verkoopprijzen waardoor financiële doelen eerder worden bereikt. Maar ongetwijfeld speelt het maatschappelijk debat over de ongedeelde stad en de geringe beschikbaarheid van sociale huurwoningen ook een rol.
  Nieuwsartikel

 • Lage inkomens komen verder in de knel op de Amsterdamse woningmarkt. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen stijgt, terwijl het aandeel goedkope huurwoningen daalt. De woningvoorraad is de laatste jaren wel flink gegroeid, vooral in het segment van de middeldure en dure huur. Aldus de belangrijkste trends uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA2015) en Wonen in de Regio Amsterdam (WiRA).
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporaties mogen straks nog maar in één woningmarktregio investeren in nieuwbouw en aankoop. Aangrenzende gemeenten kunnen tot 1 juli een verzoek indienen om samen een regio te vormen. Dat blijkt tot een curieus gepuzzel te leiden omdat grenzen van logische woningmarktregio's niet samenvallen met de huidige werkgebieden van corporaties. Ymere en de Alliantie gaan in ieder geval niet opsplitsen.
  Achtergrondartikel