WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 04.07.12
  De stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geeft De Key een 6,8.
 • 06.07.12

  In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. In Amsterdam is dat 30 procent. Dat meldt het CBS. Het gaat om 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet deze inkomensgrens van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

 • 06.07.12

  In 2011 werden in Amsterdam relatief zeer veel corporatiewoningen samengevoegd, vooral in de stadsdelen Centrum en West.

 • 06.07.12

  Het Jaarboek 2012 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is uit. Traditiegetrouw bevat dat uitputtend cijfermateriaal over de Amsterdamse woningmarkt, waaronder de renovatie, beheer en verhuur van sociale huurwoningen, de nieuwbouwproductie, sociaal beheer en de woonruimteverdeling. Dit jaar is er een thema gewijd aan de verkoop van corporatiewoningen.

 • 20.03.13
  Corporaties begeven zich op kapitaalmarkt

  Corporaties willen voor de financiering van hun investeringen niet volledig afhankelijk zijn van banken. Welke alternatieven kunnen zij aanboren? Stadgenoot heeft kortgeleden meer dan vijftig miljoen euro opgehaald bij een Duitse belegger. Ymere staat als eerste corporatie in Nederland in de startblokken voor de uitgifte van een obligatielening.

 • 20.08.12
  Nieuw-West: van grootschalige naar kleinschalige vernieuwing

  Met een plaatselijk Lente-akkoord hebben gemeente en corporaties een oplossing gevonden voor de financiële crisis bij de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. De historische ‘Parkstaddeal’ is voor de Far West-erfgenamen nu officieel geschiedenis. De vernieuwing gaat wel door, maar kleinschaliger, over een langere periode uitgespreid en minder ingrijpend.

 • 20.03.13
  Terugblik op twintig jaar slopen en vernieuwing

  Precies twintig jaar geleden viel in de gemeenteraad het besluit om de eerste flat in de Bijlmermeer te slopen. In de jaren erna werden duizenden woningen afgebroken, opgeknapt en bijgebouwd. Een prestatie van formaat, vinden projectdirecteuren, bewoners en bestuurders. De wijk is er in sociaal-economisch op vooruitgegaan en veiliger geworden, maar er blijft een kloof met Amsterdam.

 • 27.06.12

  Woningcorporaties Portaal en Ymere zijn overeengekomen om vastgoed aan elkaar te verkopen in de regio Leiden. Portaal koopt van Ymere bouwgrond in Oegstgeest en drie nieuwbouwcomplexen van in totaal 240 woningen in Oegstgeest en Alphen aan den Rijn. Ymere koopt van Portaal bestaande huurwoningen en een nieuwbouwcomplex in Leiden met in totaal 406 wooneenheden. Portaal wil zijn werkterrein verbreden.

 • 07.12.12

  Akkoord Vestia doet hele corporatiesector pijn

  Vestia is met banken tot overeenstemming gekomen over de afbouw van hun derivatenportefeuille. Alle Nederlandse corporaties zullen via een heffing bijdragen aan de sanering. Niettemin is branchevereniging Aedes opgelucht. Voorzitter Marc Calon: "Deze gifpil is gelukkig onschadelijk gemaakt, de onbeheersbare risico’s zijn afgekocht." Vestia kan nu volgens hem werken aan herstel van de organisatie.

 • 07.12.12

  Accountants beoordelen corporaties nogmaals

  De AFM heeft de betrokken accountants opdracht gegeven de jaarrekeningen van de woningcorporaties opnieuw tegen het licht te houden. De vier grote kantoren, Deloite, KPMG, PwC en Ernst & Young, hebben 90 procent van de corporatiemarkt in handen. De eis tot herbeoordeling is een direct gevolg van de Vestia-affaire. De problematische derivatenportefeuille was huisaccountant KPMG ontgaan. Inmiddels heeft de accountant de goedkeuring van de jaarrekening over 2010 ingetrokken. Van 2001 tot 2009 werkte Vestia overigens met Deloitte. 

 • 07.12.12

  Rochdale blijft in Purmerend

  IntermarisHoeksteen biedt onvoldoende voor de ruim tweeduizend woningen van Rochdale in Purmerend. De besprekingen over overname van het bezit zijn beëindigd, zo hebben beide corporaties laten weten. De opvattingen over de waarde lagen te veel uit elkaar.

 • 07.12.12

  Oudste Buurtentree sluit deuren

  Buurtentree Furore aan de 1e Constantijn Huygensstraat in Amsterdam-West sluit na drie jaar haar deuren. De Buurtentree functioneerde niet als een huiskamer voor de buurt. Evenmin werd ze veel door en voor de buurt gebruikt. Een dergelijke voorziening is daar dus niet noodzakelijk, zo heeft Stadgenoot vastgesteld.

 • 25.05.12
  Corporatiebezit in de etalage
  Veel kopers van corporatiewoningen zijn (betrekkelijke) nieuwkomers op de Amsterdamse woningmarkt die onvoldoende inschrijfduur voor een sociale huurwoning hebben. Of ze komen er door hun inkomen niet voor in aanmerking. Sven Nooi (29) en zijn vriendin vallen onder beide categorieën. “Dan kun je in de vrije sector gaan huren, maar dan ben je evenveel kwijt als wanneer je koopt. En met kopen bouw je langzaam iets op.”
 • 10.05.12
  Corporatiebezit in de etalage

  Stijn Buiter is zojuist verliefd geworden – op een benedenwoning aan de Jozef Israëlskade in Zuid. Ze heeft de woning van Rochdale samen met haar vriend Laurens van Mulukom bezichtigd op de eerste gezamenlijke open-huizendag van de vijf grote corporaties. Direct is ze om de hoek, bij de andere te koop staande woningen van Rochdale, gaan zoeken naar de makelaar. En naar de man van de Vereniging Eigen Huis die uitleg kan geven over de Starters Renteregeling. “Van de bank weet ik dat ik 180.000 euro kan lenen”, vertelt de 28-jarige medewerkster van Microsoft.

 • 15.05.12
  Corporatiebezit in de etalage
  Het is geen doorsnee Amsterdams appartement dat Ron Mesland en Mark Schalken bewonen in Amsterdam-West. Waar velen het moeten doen met een bescheiden balkonnetje, hebben zij achter hun keuken een dakterras dat bijna even groot is als het huis zelf en dat eventueel mogelijkheden biedt voor een uitbouw. Geen wonder dat ze belangstelling toonden toen Ymere meldde dat ze de woning met 10 procent korting konden kopen.
 • 07.12.12

  Jaarverslag: "Ymere staat er gezond voor"

  Ymere investeerde in 2011  € 311 miljoen in haar woningbezit. De woningcorporatie produceerde 1.475 nieuwbouwwoningen en renoveerde 1.931 woningen ingrijpend. Voor projecten in het kader van de wijkaanpak werd  € 13 miljoen vrijgemaakt. Tevens investeerde Ymere € 89 miljoen in onderhoud. Aldus het Jaarverslag 2011. Daarin stelt Ymere er financieel goed voor te staan. Het exploitatieresultaat is gestegen met € 13 miljoen, en de opbrengsten uit de verkoop met € 48 miljoen. Er werden 912 huurwoningen verkocht.

 • 18.07.12
  Alles uit de kast om woningverkoop op peil te houden

  Vorig jaar wisten de corporaties de verkoop van bestaande woningen op een redelijk niveau te houden, ondanks de malaise op de huizenmarkt. Maar nu moeten nieuwe marketingmethodes worden aangeboord om dezelfde aantallen te bereiken. En de verkoopvijver moet uitgebreid, want uitponden is nodig om te kunnen investeren.

 • 25.01.13

  Ook minder Koopgarantwoningen verkocht

  Update 11 mei 2012

  In 2011 zijn er 5400 woningen met Koopgarant verkocht, een daling van 20 procent ten opzichte van 2010. De malaise op de woningmarkt lijkt dus ook invloed te hebben op deze vorm van 'maatschappelijk gebonden eigendom'. Er werden vooral minder nieuwbouwwoningen met Koopgarant verkocht.

 • 09.05.12
  Toezicht op corporaties moet op drie fronten verbeterd

  Wat staat corporaties na het Vestia-debacle te doen? NUL20 sprak met drie ingewijden. Deskundige Jan van der Schaar, corporatiebestuurder Marien de Langen en toezichthouder Tjeerd Herrema. De conclusie? Het toezicht moet op drie fronten verbeterd: intern zorgen voor checks and balances; wederzijdse controle van corporaties onderling en onafhankelijk extern toezicht als het onmisbare sluitstuk.

 • 07.12.12

  Drie corporaties: misschien 5 procent extra huur

  De Amsterdamse corporaties Ymere, De Key en Rochdale houden de mogelijkheid open huurders met een huishoudinkomen boven 43.000 euro vijf procent extra huur in rekening te brengen. Zo blijkt uit de jaarlijkse aankondiging van de huurverhoging.  Invoering is afhankelijk van besluitvorming in de Eerste Kamer.

 • 07.12.12

  Jim Schuyt verlaat De Alliantie

  Jim Schuyt, voorzitter van de directieraad van De Alliantie, legt aan het einde van 2012 zijn functie neer. Zo heeft hij in zijn weblog laten weten. Schuyt wil betrokken blijven bij de bouwwereld. ”Ik wil organisaties die actief zijn op het terrein van wonen en bouwen met raad en daad bijstaan.”

 • 21.08.12

  Eerste studentenwoning Spinozacampus ‘ingehesen’

  De bouw van 700 prefab studentenwoningen op de Amsterdamse Spinozacampus is gestart. Wethouder Emile Jaensch van Amsterdam Zuidoost heeft 25 april  de eerste studentenwoning aan het Dennenrodepad op zijn plek gehesen. De nieuwe studentenwoningen worden in recordtijd gebouwd. Nog voor de zomervakantie kunnen de eerste 213 woningen (verdeeld over drie gebouwen) door studenten worden bewoond. De overige woningen worden gefaseerd opgeleverd.

 • 07.12.12

  Corporaties in stadsregio verhogen inkomensgrens

  Gezinnen met een inkomen tussen 34.086 en 38.533 euro komen weer in aanmerking voor een sociale huurwoning in de regio Amsterdam. Tot dusver hanteerden de corporaties sinds de invoering begin 2011 strikt de Europese inkomensgrens van 34.086 euro. Na een jaar praktijk is gebleken dat er ruimte is binnen de 10 procent-regeling voor een iets soepeler beleid. De corporaties hebben daarom besloten de inkomensgrens iets op te trekken voor de doelgroep die het meest in de knel zit.

 • 17.08.12

  101 woningen en 16 zorgwoningen in Zaanstad

  Woningcorporatie Parteon heeft groen licht gegeven voor de versnelde bouw van 101 woningen en 16 zorgwoningen in Zaanstad. In Wormerveer start de bouw van 56 woningen en 16 zorgwoningen in het project Rietvelden Zuid. In de Zaanse Rosmolenwijk worden 45 woningen gebouwd.

 • 17.08.12

  Rochdale sloopt in Havenbuurt Zaandam

  Rochdale sloopt haar 73 woningen in de Havenbuurt in Zaandam. De afgelopen tijd zijn verschillende scenario's onderzocht. Ingrijpende renovatie is naar de mening van de Amsterdamse woningstichting onverantwoord duur en levert onvoldoende woonkwaliteit op.

 • 21.03.12

  Meer rechten voor bewoners bij sloop of renovatie

  De rechtspositie van bewoners van Amsterdamse corporatiewoningen bij sloop of renovatie wordt verbeterd. Daartoe zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Deze afspraken hebben betrekking op het participatietraject, een geschillenregeling en een huurgewenningsbijdrage.

 • 20.03.13
  Op papier hebben corporaties nog honderden miljoenen aan investeringsmogelijkheden

  Op de woningmarkt heerst malaise. Een nieuwe heffing gaat de Amsterdamse corporaties zo’n 90 miljoen euro - en de sector als geheel 600 miljoen - extra kosten. Wat hebben we de komende jaren eigenlijk nog te verwachten van de corporaties? NUL20 neemt met drie Amsterdamse corporaties hun investeringsvermogen door. Ymere, Eigen Haard en Stadgenoot hebben - op papier – jaarlijks nog honderden miljoen beschikbaar voor renovatie en nieuwbouw. Maar veel hangt af van de markt. En of het kabinet nog meer grepen in de kas doet.

 • 20.08.12

  Miljoenenaanslag na ontbinding Far West

  Rochdale, De Key en Stadgenoot hebben samen 5,1 miljoen euro overdrachtsbelasting betaald voor de overname van de woningen van Far West. Zo hebben de corporaties bevestigd. De hoogte van de aanslag is de uitkomst van onderhandelingen met de Belastingdienst.

 • 21.08.12

  Casa 400 wordt niet gesloopt

  De voormalige studentenflat Casa 400 wordt niet gesloopt. Projectontwikkelaar Bouwinvest Development heeft na gesprekken met Stadsdeel Oost voor een alternatief plan gekozen. Het gebouw wordt gerenoveerd tot een flat met zelfstandige studentenwoningen. Bovendien wordt een nieuwbouwtoren toegevoegd met vrije-sectorhuurwoningen voor middeninkomens. Zo laat het stadsdeel weten.

 • 29.02.12

  Nog 24 corporaties lopen risico's door derivaten

  Behalve Vestia kunnen er nog 24 woningcorporaties in financiële problemen komen als de rente verder daalt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Minister Spies heeft dat op 28 februari aan de Tweede Kamer gemeld.

 • 29.02.12

  RIGO: EU-inkomensgrens slecht voor de wijkaanpak

  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen pakt op de lange termijn ongunstig uit voor de aandachtswijken. Er ontstaat in die wijken op termijn een hogere concentratie van kansarme huishoudens met laag inkomen in de wijken en het verslechtert de leefbaarheid. Verkoop en liberalisering kunnen dit effect verminderen, maar niet volledig teniet doen. Dit blijkt uit een scenariostudie van onderzoeksbureau RIGO.

 • 02.03.12

  Aantal SV-urgenten loopt op

 • 11.04.14

  Overname Aireystrook door Eigen Haard

  Woningstichting Eigen Haard neemt deze maand 61 woningen over van woningstichting Rochdale. De woningen liggen in de Aireystrook aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Slotermeer Noord. Eigen Haard is al eigenaar van een groot deel van de woningen in dit gebied en kan door de overname een groot deel van de Aireystrook vernieuwen.

 • 21.08.12

  Eerste nieuwe studentenflats bij Uilenstede gereed

  Studentenhuisvester DUWO opent op dinsdag 21 februari de eerste nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen. Na twee jaar bouwen aan de herontwikkeling van de campus is het eerste deel van Uilenstede Oost gereed, in totaal 314 studentenwoningen. • 13.02.12

  Wetvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging naar de Kamer 

 • 01.02.12

  Van Poelgeest legt kritiek op hoge bouwleges naast zich neer

 • 31.01.12

  Aedes pleit voor ander huurbeleid

  Aedes, de branchevereninging van woningcorporaties, wil de doorstroming op de woningmarkt bevorderen door de grote verschillen in huur tussen lang zittende en nieuwe huurders kleiner te maken. In een brief aan de Tweede Kamer bepleit Aedes een 'huursombenadering' als alternatief voor het huidige inflatievolgend huurbeleid. Woensdag 1 februari komt het huurbeleid voor de komende periode aan de orde in de Kamer.

 • 31.01.12

  Reddingsplan voor Vestia

 • 18.01.12

  1600 corporatiewoningen verkocht in 2011

  Amsterdamse corporaties weten zich nog enigszins te onttrekken aan de malaise op de koopwoningmarkt. Directeur Hans van Harten van de AFWC maakte op de nieuwjaarsreceptie bekend dat in Amsterdam vorig jaar 1600 corporatiewoningen werden verkocht. Daarvoor werd volgens hem "wel alles uit de kast gehaald' via kortingen en garantieregelingen. 

  De Amsterdamse corporaties houden daarmee de verkopen van bestaand bezit op peil. In 2010 verkochten de zes grote corporaties 1585 woningen in Amsterdam. In 2009 werden 1640 woningen verkocht.

 • 17.08.12

  Wim Staargaard geeft tijdelijk leiding aan de Zaanse corporatie Parteon, zo heeft de Raad van Commissarissen bekend gemaakt. De zoektocht naar een opvolger voor de vertrokken directeur- bestuurder Vincent van Luit heeft geen goede kandidaat opgeleverd.

 • 18.01.12

  Ymere wint nul20 Gouden Bouwsteen 2011

 • 20.01.12

  Financiële meevaller voor corporaties door uitspraak Hoge Raad

  De Rijksschatkist loopt volgens het FD van 13 januari over de afgelopen vier jaar zo'n 2 miljard euro mis als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Dat vonnis betreft de berekening van winstbelasting (VPB) die woningcorporaties sinds 2008 verschuldigd zijn over al hun activiteiten. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat woningcorporaties instellingen zijn van algemeen nut, zogeheten anbi. Daardoor vallen corporaties onder een gunstiger belastingregime.

 • 12.01.12

  Verkoop corporatiewoningen blijft  op peil

  Amsterdamse corporaties weten zich redelijk te onttrekken aan de malaise op de koopwoningmarkt. Vijf  van de zes grote corporaties verkochten vorig jaar 1900 voormalige sociale huurwoningen, zo blijkt uit de eerste cijfers.

 • 11.01.12

  Amsterdamse corporaties tegen kooprecht

  Het kabinet wil huurders van corporatiewoningen het recht geven om tegen marktprijs hun woning te kopen. Daartoe moeten woningcorporaties minstens driekwart van hun woningen te koop aanbieden. De ministerraad heeft eind december een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. De woningcorporaties en de Woonbond zijn faliekant tegen.

 • 04.01.12

  Eigen Haard ontruimt minder ondanks crisis

  In 2011 heeft Eigen Haard slechts 42 huurders vanwege huurachterstand uitgezet. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat de woningcorporatie het aantal woningontruimingen vanwege huurschulden ziet dalen. In 2010 werden nog 64 huurders hun woning uitgezet. Het aantal gevallen waarbij woningontruiming dreigde steeg wel, tot bijna 800.

 • 23.12.11

  Kabinet introduceert kooprecht voor huurder corporatiewoning

  Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht om tegen de marktprijs hun woning te kopen. Daartoe worden woningcorporaties verplicht om minstens driekwart van de woningvoorraad te koop aan te bieden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt. De woningcorporaties en de Woonbond reageren negatief op de plannen.

 • 23.12.11

  CFV: corporatiesector gezond, maar ook hoge verliezen 

  De helft van alle nieuwbouwwoningen werd in 2010 gebouwd door corporaties. De doorstroming in de sociale huursector liep niettemin verder terug. Vanuit financiële optiek was 2010 een jaar met goede resultaten voor de corporatiesector, hoewel tal van corporaties fors moesten afschrijven op grondposities en gestaakte projecten. Een en ander blijkt uit het ‘Sectorbeeld realisatie woningcorporaties’ over 2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

 • 06.01.12

  Inkomensgrens minder knellend voor huurders met zorgbehoefte

  Voor huishoudens waarvan tenminste één lid is aangewezen op zorg geldt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet. Dat meldde minister Donner op zijn laatste werkdag in een kamerbrief. Het was al zo dat de inkomensgrens niet gold voor ABWZ-instellingen, maar nu geldt dat ook voor reguliere huurders van woningen met zorg of zorg in de nabijheid.  De versoepeling geldt voor mensen met een indicatie "dat levering van zorg noodzakelijk is maar waarbij er (nog) geen behoefte is aan verblijf  in een instelling."

 • 15.12.11

  Nieuwe huur- en inkomensgrenzen voor 2012

  De Kamer heeft de huur- en inkomensgrens voor 2012 vastgesteld. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen gaat per 1 januari naar 34.085 euro (was € 33,614). De huurtoeslaggrens komt op 664,66 euro (was € 652,52). Voor de  inkomensgrens moeten die van de individuele leden van het huishouden worden opgeteld, maar het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

 • 30.12.11

  Kooprecht huurders corporatiewoningen van de baan?

  Volgens Aedesnet heeft Minister Donner op 8 december in overleg met de Kamer het aangekondigde kooprecht voor corporatiehuurders teruggetrokken:  "Er komt geen algemeen recht van koop’. Eerder zal er volgens de minister sprake zijn van een verplichting voor corporaties om een deel van hun woningen te verkopen. Vooruitlopend daarop zijn de regels voor verkoop al enigszins vereenvoudigd.

Pagina's