WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 02.01.19

  De Amsterdamse Woonstichting De Key maakte in februari bekend dat ze twintig procent gaat bezuinigen. Met gedwongen ontslagen en het mogelijk schrappen van bouwprojecten. De Key lijdt net als vele andere corporaties onder tegenvallende inkomsten uit woningverkopen en verliezen op investeringen. Daarnaast zijn in de gewone bedrijfsvoering de kosten flink opgelopen, blijkt uit cijfers tot en met 2009 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

 • 02.01.19
  Co-Green: ketenintegratie moet bouwproces stukken efficiënter maken

  In de bouw wordt veel geld, tijd en kwaliteit verloren omdat veel partijen slecht met elkaar samenwerken en verantwoordelijkheden versnipperd zijn. Via allerlei methodieken onder de noemer ‘ketensamenwerking’ wordt – juist in deze crisistijd - geprobeerd het bouwproces efficiënter te maken. In het project Co-Green van Eigen Haard gaat men nog een stap verder. Bij dit project in Overtoomse Veld worden kennis én financiële risico’s gedeeld met sloper, architect en aannemer. Met de uitgespaarde euro’s worden 460 nieuwbouwwoningen klimaatneutraal gemaakt.

 • 23.03.11

  “Volkshuisvesting houdt niet bij gemeentegrenzen op”

  Eigen Haard fuseert met Woongroep Holland

  Sinds 1 januari zijn Eigen Haard en Woongroep Holland gefuseerd. De nieuwe combi beheert ruim 61.000 verhuureenheden in de hele Stadsregio Amsterdam. Waarom weer fuseren? Een interview met de bestuursvoorzitters van beide corporaties.
 • 02.01.19
  Syntrus Achmea Vastgoed heeft vooral belangstelling voor woningen in stedelijke gebieden. In de Randstad, de Brabantse steden en de omgeving van Arnhem en Nijmegen. “We beoordelen de plek, de buurt, de plaatselijke woningmarkt en de haalbare huurprijs. We zijn een rendementgedreven organisatie; we beheren immers pensioengelden. Woningbeleggingen concurreren met andere beleggingen, dus gaat het er altijd om wat het kost en wat de belegger ermee kan verdienen.” Appeljan benadrukt dat zijn opdrachtgevers vertrouwen hebben in vastgoed en voor lange tijd in een bepaald gebied aanwezig willen zijn.
 • 17.03.11

  Parteon: 800 woningen komende twee jaar

  De Zaanse corporatie Parteon streeft voor de komende twee jaar naar de realisatie van in totaal achthonderd nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Afgelopen jaar begon de corporatie al aan de bouw van 489 woningen. “Wij hebben ondanks de moeilijke woningmarkt toch diverse projecten kunnen starten,” zo verklaart directeur Vincent van Luit.

  Parteon

 • 14.03.11

  De Key saneert

  Woonstichting De Key saneert de projectenportefeuille. Ook wordt het werkapparaat van de woningcorporatie en ontwikkelbedrijf De Principaal verder ingekrompen. Bij deze reorganisatie zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

 • 14.03.11

  Steeds meer Koopgarant-kopers

  In 2010 zijn 6700 woningen via een Koopgarant-regeling gekocht. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opmerkelijk was de forse groei van de verkoop van bestaande woningen. Deze worden zowel door zittende bewoners als door starters op de koopmarkt gekocht. 2500 Koopgarant-kopers  (40%) kochten een nieuwbouwwoning. De introductie van Koopgarant in Amsterdam laat nog altijd op zich wachten.

 • 14.03.11

  Hotelproject aan het IJ

  Ruim vijftig leerlingen van de Amsterdamse hotelschool (ROC) zijn betrokken bij een werkervaringsproject op bedrijfsterrein De Overkant in Amsterdam Noord. Voor Eigen Haard maken zij een plan voor de opzet van een hotel.

 • 14.03.11

  De Key Zandvoort haalt KWH-label

  De Key Zandvoort heeft de afgelopen twee jaar haar dienstverlening laten meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en het KWH-Huurlabel behaald. De informatieverschaffing en service is op negen onderdelen getoetst. Voor de meeste onderdelen moest een 7 worden behaald. Alleen de klachtafhandeling scoorde lager. Vestigingsmanager Yuri van den Bogaerde is blij met het behalen van het kwaliteitslabel. “Het is een goed uitgangspunt om te blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.”[BP]

   

 • 08.03.11

  Woonbond opent meldpunt voor gedupeerde middeninkomens

  De Woonbond heeft op 8 maart een onlinemeldpunt geopend voor woningzoekenden die in problemen raken door de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De bond wil zo in kaart brengen hoe groot de problemen voor huurders zijn. 

 • 09.03.11

  Ymere maakt gebaar naar middeninkomens

  Ymere introduceert voor middeninkomens een nieuwe service: het Woonticket Middeninkomens. Daarmee krijgt deze inkomensgroep een voorrangspositie voor woningen met een huurprijs tussen de 675 en 900 euro en en koopprijs tussen de 150.000 en 200.000 euro. De corporatie stelt daarvoor jaarlijks 750 woningen beschikbaar. 

 • 07.03.11

  Onrendabele top corporatiewoningen blijft stijgen

  Het onrendabele deel van de investering in sociale huurwoningen groeit fors, van € 45.700 per nieuwbouwwoning in 2007, via €60.000 in 2009 naar rond de €80.000 in 2012. RIGO becijferde dit op verzoek van Stadgenoot en het Ministerie van BZK. Minister Donner merkt in de begeleidende brief aan de Kamer op aan de onrendabele top nog altijd lager ligt dan de gemiddelde boekwinst op elke verkochte woning. 

 • 08.03.11

  Rogier Noyon vertrekt bij Stadgenoot

 • 04.03.11

  Oud-directeur De Principaal veroordeeld tot betaling van bijna  3,5 miljoen euro

  update 4 maart

  De kantonrechter in Amsterdam heeft oud-directeur Fer Felder van De Principaal, het ontwikkelbedrijf van woonstichting De Key, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn voormalige werkgever van bijna 3,5 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag betreft een vergoeding vanwege een ABC-constructie bij grondaankopen in Zeewolde. Ook moet Felder zijn ontslagvergoeding van honderdduizend euro terugbetalen.

 • 16.02.11

  Corporaties creatief met inkomensgrens

  Sinds 1 januari zijn sociale huurwoningen maar beperkt toegankelijk voor huishoudens met een inkomen boven 33.614 euro. Veel corporaties hadden de inkomenstoets al jaren geleden afgeschaft. Tal van corporaties zoeken nu naar manieren om toch een deel van hun woningbezit aan iets hogere inkomens te  verhuren. 

 • 16.02.11

  Eigen Haard en Woongroep Holland gefuseerd

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met de fusie van de woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard. Daarmee is de fusie defintief. De integratie van beide organisaties is inmiddels begonnen. Voor de zomer wil de fusiecorporatie zich als een bedrijf presenteren onder de naam Eigen Haard. 

 • 10.02.11

  Rochdale wil 6 miljoen van Möllenkamp

  De Amsterdamse woningstichting Rochdale eist inmiddels 6 miljoen euro terug van ex-directeur Hubert Möllenkamp. Dat maakte de corporatie op 9 februari bekend. Tot nu toe wilde de corporatie ruim 1 miljoen euro hebben. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

 • 04.02.11

  Verloten woningen blijft heikel thema

 • 02.02.11

  Aedes zet mes in eigen organisatie

  De branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, gaat fors saneren. De personeelsomvang wordt teruggebracht van 120 naar maximaal 75 volledige arbeidsplaatsen. Aedes gaat zich naar eigen zeggen concentreren op 'haar kerntaken', te weten belangenbehartiging, ledenbinding en professionalisering. Daarvoor zijn weer extra specialisten nodig op het gebied van de belangenbehartiging.

 • 02.01.19
  Maar de hoge nieuwbouwproductie heeft zijn keerzijde

  Rochdale wint de NUL20 Gouden Bouwsteen. De corporatie heeft in 2010 de meeste woningen opgeleverd: 658 stuks, verspreid over Zuidoost, Nieuw-West en IJburg. Maar de hoge nieuwbouwproductie is dit jaar geen onverdeeld genoegen. Het merendeel van de opgeleverde woningen moet namelijk nog worden verkocht. Dat drukt zwaar op de financiële huishouding van de corporatie. Rochdale heeft tal van renovatie- en nieuwbouwprojecten moeten uitstellen. Tijd om de bakens te verzetten

 • 26.01.11

  Corporaties willen stijgende onderhoudskosten beteugelen

  “We kijken of het ook een jaar later kan”

  Weinig in de relatie huurder-verhuurder ligt zo gevoelig als onderhoud. Toch hebben huurders niet veel inzicht in het onderhoudsbeleid van hun corporaties. En wat gaat er gebeuren nu corporaties de broekriem moeten aanhalen? Een poging een grijs gebied in te kleuren.

   

 • 25.01.11

  Eigen Haard geeft ProPoints

 • 21.01.11

  Meer klachten bij Wijksteunpunten Wonen

  De Amsterdamse Wijksteunpunten Wonen hebben vorig jaar meer klachten en hulpverzoeken binnengekregen dan in 2009. In 2010 meldden zich 10.689 bewoners bij de wijksteunpunten, bijna vijf procent meer dan in 2009, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de WSWonen.

 • 21.01.11

  Rochdale Projectontwikkeling v/h Delta Forte

  Rochdale wijzigt komend voorjaar de naam van projectontwikkelaar Delta Forte in Rochdale Projectontwikkeling. De woningstichting wil daarmee tot uitdrukking brengen dat de activiteiten van Delta Forte een integraal onderdeel zijn van de eigen organisatie. Ook is een nieuwe directeur benoemd. Dirk Harmens is per 1 januari opgevolgd door Birgitte de Maar. Zij werkte al een kleine tien jaar bij Delta Forte. Vanaf 2008 was ze hoofd gebiedontwikkeling. De Maar zal deel uitmaken van de directieraad van de woningstichting.[BP]

   

 • 21.01.11

   Zes ton aan ontslagvergoedingen De Key

  Woonstichting De Key heeft in 2009 en 2010 na het vertrek van vier directeuren bijna zes ton aan ontslagvergoedingen betaald. Zo blijkt uit het door minister Donner aan de Tweede Kamer verzonden overzicht van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Voormalig algemeen directeur Jaap van Gelder blijkt bij zijn vertrek een ontslagvergoeding van 220.143 euro te hebben ontvangen. Fer Felder, voormalig directeur van De Principaal, incasseerde bij zijn vertrek 100.000 euro.

 • 21.01.11

  Rochdale spoort 271 fraudegevallen op in Stadsregio 

  Rochdale spoorde in 2010 in de Stadsregio 271 gevallen van woonfraude op. Daardoor kwamen de betreffende woningen weer beschikbaar gekomen voor de reguliere verhuur (247 in Amsterdam, 12 in Zaandam, 7 in Diemen en 5 in Purmerend).

 • 20.01.11

  Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

  De doorstroming in Amsterdam stokt. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is in 2010 met 9 procent teruggelopen. In 2010 kregen 8809 corporatiewoningen een nieuwe of een eerste huurder. In de regio Amsterdam nam het aantal verhuringen juist toe, vooral dankzij opgeleverde nieuwbouw. In totaal vonden er bijna 14.000 verhuringen plaats in de Stadsregio Amsterdam.

 • 19.01.11

  Inkomensgrens voor sociale huurwoning tussen Maas en Waal 43.000 euro

  In het Land van Heusden en Altena en in de Bommelerwaard storen corporaties zich niet aan de Brusselse inkomensgrenzen voor corporatiewoningen. Corporaties sluiten convenanten met gemeenten en huurdersorganisaties, waarin zij toezeggen ook woningzoekenden met een middeninkomen te helpen aan een woning. Ze leggen de grens niet bij 33.614 maar 43.000 euro.

 • 19.01.11

  Wooncentrum voor drugsverslaafden in Zuidoost

  Er komt een  nieuw wooncentrum voor drugsverslaafden aan het Anton de Komplein in Zuidoost. Rochdale start deze maand met de bouw. Samen met HVO-Querido, en in nauwe samenwerking met stadsdeel Zuidoost, wordt voor 50 bewoners 24-uurs opvang en persoonlijke begeleiding mogelijk gemaakt. Opdrachtgever is de gemeentelijke dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS) . Deze plek vervangt een tijdelijke behuizing naast het Bijlmer Parktheater. Het gebouw is ontworpen door Atelier Kempe Thill.

 • 17.01.11

  De Key betaalt zes ton aan ontslagvergoedingen

 • 13.01.11

  ‘Bijlmerflat Kleiburg niet slopen’

  Flat Kleiburg, een van de laatste klassieke honingraatflats in Amsterdam Zuidoost, moet als cultureel erfgoed worden gespaard van sloop. Zo menen erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Bijlmermuseum. Niet omdat het gebouw mooi is, maar omdat het duidelijk maakt hoe er vijftig jaar geleden werd gedacht over volkshuisvesting. Eigenaar Rochdale maakte enkele weken terug geen toekomst meer te zien voor Kleiburg. Het opknappen kost zeventig miljoen euro en dat vindt de corporatie te veel.

 • 28.01.11

  Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

  update 28-01-11

 • 30.12.10

  Ymere vindt 527 gevallen van onrechtmatige bewoning

  Door aanpak van woonfraude heeft woningcorporatie Ymere in totaal 527 extra huuropzeggingen en uitzettingen gerealiseerd in 2010. De inzet van een speciaal team, dat toegang heeft tot informatie en de reguliere medewerkers ondersteunt, blijkt al jaren de sleutel tot een effectieve aanpak van illegale onderverhuur.

 • 30.12.10

  Tjeerd Herrema nieuwe voorzitter RvC Rochdale

  Oud-wethouder Tjeerd Herrema volgt  op 1 januari 2011 de heer Craemer op. Eerder werd met de externe toezichthouders afgesproken dat Craemer de voorzittersrol zou waarnemen tot de nieuwe raad compleet en gesetteld is. Nu deze situatie is bereikt, heeft de raad unaniem besloten Herrema als zijn voorzitter te benoemen. De heer Craemer blijft als commissaris aan in de functie van vice voorzitter.

 • 24.12.10

  ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parooldriehoek

  De Amsterdamse studentenvakbond ASVA studentenunie roept studenten op niet te reageren op woningen in de Parooldriekhoek in Amsterdam Oost. Deze woningen worden op dit moment volgens de ASVA bewoond door zo’n 120 huishoudens, waaronder gezinnen met kinderen. Verhuurder Stadgenoot noemt een aantal van tachtig gezinnen.

 • 24.12.10

  Geen solvabiliteitsoordeel vier Amsterdamse corporaties

  Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onthoudt vier Amsterdamse corporaties een solvabiliteitsoordeel. Het besluit hangt samen met de opheffing van corporatie Far West, zo staat in het jaarlijkse Verslag financieel toezicht woningcorporaties van het CFV. Naast Far West krijgen ook De Key, Rochdale en Stadgenoot geen solvabiliteitsoordeel, omdat op dit moment de financiële gevolgen en risico’s van de ontbinding nog niet duidelijk zijn.

 • 23.12.10

  Meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt

  Woningcorporaties hebben vorig jaar opnieuw meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt. Dit meldt de branchevereniging Aedes. Vorig jaar werden in Nederland 273 huurders op straat gezet vanwege wietteelt. Een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aedes schrijft de stijging van de uitzettingen vooral toe aan het toegenomen lik-op-stuk-beleid van de sociale huisvesters bij dergelijke vergrijpen.

 • 22.12.10

  Ymere trekt zich terug uit Amstelveen

  Corporaties worden niet alleen maar groter. Woningcorporatie Ymere verkoopt eind december 2010 haar bezit in Amstelveen aan Woongroep Holland. Ymere zet de hierbij vrijgekomen financiële middelen in om de woningproductie en wijkaanpak in haar kerngebieden voort te kunnen zetten. Ymere is met 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten de grootste corporatie van Nederland. 

 • 23.12.10

  Stadgenoot stopt in Almere

  De Amsterdamse corporatie Stadgenoot trekt zich terug uit het Olympiakwartier-project in Almere Poort, aldus berichtgeving van PropertyNL en het Financieele Dagblad. In februari  2010 presenteerde de Amsterdamse corporatie nog zijn ambitieuze plannen voor deze nieuwbouwwijk in Almere, die naast Stadgenoot door Ymere en TCN zou worden ontwikkeld.

 • 20.12.10

  Commerciële verhuurders bouwen niet voor middeninkomens

  Commerciële verhuurders springen niet in het gat tussen sociale huur en koop, nu woningcorporaties per januari 2011 nauwelijks meer woningen mogen toewijzen aan inkomens boven de 33.000 euro per jaar. Dit blijkt uit berichtgeving in de Volkskrant op maandag 20 december 2010.

 • 20.12.10

  Eigen Haard zet voet aan grond in Almere

  Woningstichting Eigen Haard heeft het project Pur Sang in Almere van Bouwfonds Ontwikkeling gekocht. Bouwfonds ontwikkelde het project Pur Sang dat uit bedrijfsruimten, eengezinswoningen en appartementen bestaat. Eigen Haard gaat de 48 appartementen verhuren in de vrije sector. De eengezinswoningen en bedrijfsruimten zijn al verkocht.

 • 02.01.19
  Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord

  Prestatieafspraken Bouwen aan de Stad II. Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord op 16 december 2011

 • 26.01.11

  Gemeente en corporaties geven elkaar financieel ruimte

  Na maanden onderhandelen hebben gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de huurdersvereniging een pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de huidige collegeperiode tot en met 2014. Afspraken voor verkoop van corporatiewoningen lopen tot 2020. Amsterdam kan daardoor een opbrengst van 225 miljoen inboeken bij het Vereveningsfonds; de corporaties krijgen meer ruimte om woningen te verkopen.

 • 16.12.10

  Minister eist opheldering van Stadgenoot

  Minister Donner eist opheldering van Stadgenoot over de hoge bedrijfslasten van de Amsterdamse corporatie.
  In de jaarlijkse ‘oordeelsbrief’ schrijft de bewindsman dat de bedrijfslasten van Stadgenoot in 2009 en 2008 fors boven het gemiddelde in de sector lagen. De woningbouwvereniging heeft al langer te kampen met hoge kosten voor de bedrijfsvoering, en wordt daar nu officieel over aangesproken. Stadgenoot krijgt tot 1 februari de tijd om tekst en uitleg te geven en haar visie te formuleren op de toekomstige bedrijfslasten.

 • 08.12.10

  Ook Ymere begint met Starterslening

  Na De Alliantie biedt ook  woningcorporatie Ymere kopers nu "startersleningen" aan.  Een Starterslening is een extra lening naast een normale hypotheek die bij aanvang renteloos en aflossingsvrij is. Op deze manier krijgen ook mensen wiens inkomen (nog) niet helemaal toereikend is, de kans een woning te kopen.

 • 07.12.10

  Corporaties draaien opnieuw miljoenenverlies

  De Nederlandse corporatiesector draaide in 2009 een verlies van ongeveer 480 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld verlies van ruim een miljoen euro per corporatie.

 • 24.11.10

  Onenigheid met Belastingdienst over erfpachtkwesties is opgelost

  Koopgarant nu ook in Amsterdam

  Vanaf 1 januari  kunnen ook Amsterdammers een corporatiewoning met korting kopen via de Koopgarant-regeling. De onenigheid met de Belastingdienst over enkele erfpachtkwesties is opgelost. Ymere en de Alliantie staan in de startblokken om hun verkooplicentie ook in de hoofdstad te gebruiken. Is er nog toekomst voor de alternatieve MGE-modellen van andere corporaties?
 • 02.01.19
  “Als we nu niet investeren, lopen we achter de feiten aan”

  Ook in de vernieuwde Staalmanpleinbuurt gaan de koopwoningen niet als warme broodjes over de toonbank. Vooral voor het duurdere segment van het project Jamboni moet de verkoopafdeling van de Alliantie alles uit de kast halen om gegadigden te vinden. Toch zet de Alliantie haar plannen voort om van de Staalmanpleinbuurt een prachtwijk te maken. Veel bewoners doen enthousiast mee. “Door de manier waarop wij bij de vernieuwing betrokken zijn, is de buurt zo langzamerhand net een dorp geworden.”

 • 02.01.19
  Wherestad en de Alliantie over staatssteunregels

  De invoering van staatssteunregels pakt slecht uit voor de woningmarkt, zo menen twee corporatiedirecteuren. Een grote groep huurders, met een gezinsinkomen boven de 33.000 euro, kan straks nergens meer terecht. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een woning te kopen. Middeldure huurwoningen kunnen een uitweg bieden, maar de bouw daarvan is door toenemende druk op de liquiditeitspositie van corporaties erg moeilijk.

 • 02.01.19
  Reacties op regeerakkoord: Hans van Harten, directeur AFWC

  Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is onthutst over de woningmarktplannen van het kabinet Rutte. Directeur Hans van Harten van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) sluit zich daarbij aan: “Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder”. De maatregelen leiden er volgens hem toe dat de investeringscapaciteit van de corporaties opdroogt.

Pagina's