NUL20 nieuws

Pagina's

12.04

Wijkaanpak: behandelen als depressie

11.04

Ymere kiest voor kleiner werkgebied

Ymere snijdt in haar werkgebied. De corporatie trekt zich de komende tijd terug uit de Bollenstreek, het zuidelijk deel van Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zeewolde en Alphen aan de Rijn. Grondposities en  projecten staan in de etalage.

08.04

Erfgoedverenigingen willen Nicolaascomplex op gemeentelijke monumentenlijst

De erfgoedverenigingen Stichting Cuypersgenootschap en Heemschut hebben de gemeente verzocht Prinses Irenestraat 17-21, het complex van klooster, kapel en scholen - oorspronkelijk het St. Nicolaaslyceum voor...

08.04

Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling 

De Almeerse corporaties zijn niet blij met het gemeentelijke plan voor een nieuw woningverdelingsysteem. Het systeem wemelt volgens de corporaties van de regels en criteria. Volgens Aedesnet.nl vinden de corporaties het plan ‘onduidelijk,...

07.04

Start tweede fase Hof van Socrates

VOF De Stadstuinen, een samenwerking tussen Ymere en Bouwfonds, is in de wijk Slotermeer West in Amsterdam Nieuw-West gestart met de bouw van 18 sociale huurappartementen in de tweede fase van het nieuwbouwproject Hof van Socrates. Eerder zijn al 28...

06.04

Stadgenoot oneens met bedrijfslasten-oordeel CFV

06.04

Huurverhoging maximaal 1,3 procent

De prijzen van huurwoningen stijgen met ingang van 1 juli 2011 met maximaal 1,3 procent. De huuraanpassing, zoals afgesproken in het regeerakkoord, volgt het niveau van de inflatie. De ook aangekondigde hogere maximale huurprijsstijging (inflatie plus...

05.04

Corporaties gaan mogelijk miljoenen minder belasting betalen

Woningcorporaties kunnen in beginsel als algemeen nut beogende instellingen worden beschouwd. Zo heeft advocaat-generaal Peter Wattel de Hoge Raad geadviseerd in een geschil van een onbekende corporatie met de Belastingdienst...

04.04

90 procent regeling vooral een regioprobleem

De praktijk van de woningtoewijzing zal in Amsterdam niet drastisch wijzigen onder invloed van de inkomensgrens die sinds 1 januari geldt voor corporatiewoningen. Dat geldt wel voor...

01.04

Tijdelijk evenementenpark bij Arena

Aan de Arenaboulevard in Amsterdam-Zuidoost wordt een tijdelijk stadspark ontwikkeld op de lege kavel waarop ooit GETZ moet komen. Dit project is door de economische crisis uitgesteld. Vanaf juli kunnen bezoekers en werknemers van het ArenAPoort-...

01.04

Poging tot doorverhuren leidt tot huisuitzetting

Een bewoner van Eigen Haard moet zijn sociale huurwoning verlaten omdat hij zijn woning via Marktplaats te huur aanbood voor een veel hogere huur. Dat heeft de rechtbank op 31 maart besloten. Het is de volgens Eigen Haard eerste keer dat...

31.03

Koopgarant ook voor projectontwikkelaars

Vanaf 31 maart kunnen ook commerciële projectontwikkelaars Koopgarant aanbieden. Dat heeft Minister De Jager na een verzoek van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, besloten. Voorheen boden alleen corporaties deze...

30.03

Geen aanpak van  'scheefwoners' in 2011

Zogeheten scheefwoners hoeven nog geen extra huurverhoging te vrezen dit jaar. Minister Donner krijgt de noodzakelijke wetgeving niet op tijd klaar. Bovendien vraagt de invoering van een inkomenstoets meer tijd. Dat staat in de huurbrief die de...

29.03

Kabinetsplannen: ruim 30% Amsterdamse huurwoningen boven liberaliseringsgrens

update: 18 april

Het kabinet wil alle gereguleerde woningen 25 extra punten toekennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit betekent volgens berekeningen...

28.03

NVB: banken en instituties frustreren herstel woningbouw

Na een extreem slecht 2009 heeft de woningverkoop van ontwikkelaars zich aardig hersteld. In 2010 verkochten zij 25.700 woningen, 50 procent meer dan in 2009. Maar de NVB vreest dat de verkoop van nieuwbouw in 2011 met 17 procent...

28.03

Aflossingsvrije hypotheek verdwijnt voor de helft

In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen worden de normen voor het verkrijgen van een hypotheek verder aangescherpt. Het aflossingsvrije deel van de lening wordt...

25.03

Tjeerd Herrema adviseur Twynstra Gudde

Voormalig wethouder Tjeerd Herrema heeft zich verbonden aan adviesbureau Twynstra Gudde. In zijn rol als freelance ‘associated adviseur’ zal hij woningcorporaties adviseren en bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de adviesgroep die...

25.03

Wijzigingen in woningtoewijzing

De doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt moet beter. Het college wil discussie over een andere verdeling van betaalbare huurwoningen. Volgens wethouder Ossel (Wonen en Wijken) is er behoefte aan een helder systeem dat zorgt voor beweging op de markt...

22.03

Vier partijen voor aanpak Kleiburg

Vier ontwikkelaars mogen plannen uitwerken voor de renovatie van flatgebouw Kleiburg in Amsterdam- Zuidoost. Zo heeft het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer bekend gemaakt.

22.03

Fusie IntermarisHoeksteen en Wherestad

Corporatie IntermarisHoeksteen en woningstichting Wherestad streven naar een fusie. Samengaan biedt de beste kansen om de continuïteit van de volkshuisvestingsactiviteiten in Purmerend en Hoorn op lange termijn te waarborgen. En bewoners in deze...

17.03

Parteon: 800 woningen komende twee jaar

De Zaanse corporatie Parteon streeft voor de komende twee jaar naar de realisatie van in totaal achthonderd nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Afgelopen jaar begon de corporatie al aan de bouw van 489 woningen. “Wij hebben ondanks de moeilijke...

17.03

Huurdersvereniging wil straffer leegstandbeleid

16.03

Banken willen keurmerk voor particuliere erfpachtcontract

De Nederlandse Verening van Banken (NVB) stelt in een persbericht dat banken huizen met particulier erfpacht wel willen financieren, mits een en ander goed is geregeld. Zij willen standaardisering van erfpachtcontracten met...

16.03

Tunnel Houthaven blijft behouden

De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met de optimaliseringplan voor de Houthaven. Er  wordt € 50 miljoen bespaard met behoud van de tunnel. Omdat daarmee aan de belangrijkste voorwaarde van de centrale stad wordt voldaan, lijkt niets de...

14.03

‘Andere aanpak Nieuw-West’

De stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam vraagt om een onconventionele aanpak. Zo schrijft stadsdeelwethouder De Wilt van Nieuw-West in een brandbrief aan B en W. Het primaat van de corporaties staat ter discussie. Ook moet de...

14.03

Tekort aan sportvoorzieningen IJburg

De uitbreiding van sportvoorzieningen op IJburg verloopt traag. Maar de crisis biedt ook onverwachte kansen. Zo onderzoekt de gemeente momenteel de vestiging van een zwembad op een kavel waar voorlopig geen woningen komen. Een zwembad op land is...

14.03

Overeenstemming wijkvernieuwing van Zaans Poelenburg

De woningcorporaties Rochdale, ZVH en Parteon hebben met de gemeente Zaanstad voorlopige overeenstemming bereikt over de renovatie en herstructurering van de wijk Poelenburg in Zaandam. Aan de westkant van de straat Poelenburg wordt...

14.03

Ymere-huurders krijgen duurzame tuinberging

Bij de verbetering van de Bierens de Haanbuurt in Amsterdam-Slotermeer krijgen de bewoners een cradle-to-cradle tuinberging. Woningcorporatie Ymere heeft drie verschillende schuurtjes laten ontwerpen. Met recyclebare gevelbeplating en...

14.03

De Key saneert

Woonstichting De Key saneert de projectenportefeuille. Ook wordt het werkapparaat van de woningcorporatie en ontwikkelbedrijf De Principaal verder ingekrompen. Bij deze reorganisatie zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

14.03

Politiek bezoekt ‘schimmelwoningen’

Stadsdeelwethouder Paulus de Wilt van Nieuw-West heeft met wethouder Freek Ossel een werkbezoek gebracht aan portieketagewoningen in zogeheten ‘uitstelgebieden’. De sociale huurwoningen in onder meer de Dudokbuurt hebben te kampen met achterstallig...

14.03

Oasis Game op het Makassarplein

In het weekend van 19 en 20 maart start  op het Makassarplein in de Indische buurt, Amsterdam de 'Oasis Game'. Het is onderdeel van een  programma om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Doel van de Game is dat  bewoners op een speelse manier samen...

14.03

Steeds meer Koopgarant-kopers

In 2010 zijn 6700 woningen via een Koopgarant-regeling gekocht. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opmerkelijk was de forse groei van de verkoop van bestaande woningen. Deze worden zowel door zittende bewoners als door...

14.03

Metro beste oplossing voor IJmeerlijn

De aanleg van een metrolijn is de goedkoopste oplossing voor een nieuwe verbinding van Amsterdam-Zuid naar Almere. De eventuele nieuwe brug wordt autovrij. Drie consortia uit de Verenigde Staten (Jacobs/APPM/Posad), Verenigd Koninkrijk (Mott...

14.03

Hotelproject aan het IJ

Ruim vijftig leerlingen van de Amsterdamse hotelschool (ROC) zijn betrokken bij een werkervaringsproject op bedrijfsterrein De Overkant in Amsterdam Noord. Voor Eigen Haard maken zij een plan voor de opzet van een hotel.

14.03

De Key Zandvoort haalt KWH-label

De Key Zandvoort heeft de afgelopen twee jaar haar dienstverlening laten meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en het KWH-Huurlabel behaald. De informatieverschaffing en service is op negen onderdelen getoetst. Voor de...

11.03

Selectie marktpartijen voor IJmeerverbinding

Maandag 14 maart maakt de werkmaatschappij Almere - Amsterdam de namen van drie marktpartijen bekend  die een vervoersconcept, ontwerp en businesscase voor een IJmeerverbinding zullen uitwerken. Uit de ingediende visies blijkt dat alle...

09.03

Ossel vraagt Rijk belemmeringen studentenhuisvesting weg te nemen

Wethouder Freek Ossel heeft in een brief aan de ministers Donner en Schultz van Haegen namens de G4 gevraagd rijksregelgeving te versoepelen om het rendabel bouwen van studentenhuisvesting mogelijk te maken. Het gaat om...

09.03

Vier nieuwe locaties voor studentenwoningen

Amsterdam heeft vier nieuwe locaties aangewezen voor de bouw van studentenwoningen. Aan de Radarweg (Teleport), de Boelelaan (Zuidas) , het Jan van Schaffelaarplantsoen (Bos en Lommer) en de Paalbergweg (Zuidoost) kunnen binnen twee jaar een...

08.03

Woonbond opent meldpunt voor gedupeerde middeninkomens

De Woonbond heeft op 8 maart een onlinemeldpunt geopend voor woningzoekenden die in problemen raken door de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De bond wil zo in kaart brengen hoe groot de problemen voor...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws